۱۴۰۰ فروردین ۱۱, چهارشنبه

نیره انصاری
قرارداد 25 ساله در تناقص آشکار با  قانون اساسی خود نظامهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر