این نوشته مروری‌ست بر زندگی حرفه‌ای عده‌ای از وکیلان مدافع در ایران:
جمعی از وکیلان دادگستری در سال گذشته زیر فشارهای امنیتی قرار گرفتند و عموما به علت اقدام به دفاع حرفه‌ای از موکل، روانه‌ی زندان شدند.