۱۳۹۴ تیر ۵, جمعه

دین ستیزی یا قدرت ستیزی ؟

http://ettelaat.net/bild_15_juni/tasvir5.jpg                  فیروز نجومی


بسیاراند کسانی که بر آن باوراند در شرایط موجود بصلاح نیست که وارد نقد دین بشویم و اسلام را مسئول تیره بختی ها و سیه روزها در داخل و آتش افروزی ها در خارج، بویژه در منطقه بدانیم. حمله بر دین ماجرا جویی ست. مردم، دین باورند و نقد باور آنها خصومت و خشم بر انگیز است و بی احترامی و بی اعتنایی به عقاید و ارزشهای مردم

۱۳۹۴ خرداد ۱۸, دوشنبه

آنجا که آزادی نیست

 فیروز نجومی
آنجا که آزادی نیست، نه راستی است و نه درستی، نه صداقت است و نه شرافت، هرچه هست، ظاهری ست و تزئینی، ریا است و فریبکاری. آنجا که آزادی نیست بیگانگی انسان با خود و همنوعش باوج خود میرسد. روابط اجتماعی بسی بسیار پیچیده و غامض میشود، بجای آنکه ساده و شفاف گردد. یعنی که اعتماد و اطمینان بین افراد و بین جماعت و نهادی های حاکم برجامعه تضعیف میگردد، بدبینی و سوءظن، همبستگی اجتماعی و درد مشترک را دشوار و متزلزل میسازد. تشریک مساعی بندرت بوقوع میپیوندد و خود پرستی افسارگسیخته بسیار پر رنگ میگردد. تنش و عصبیت جای