۱۳۹۸ تیر ۲۹, شنبه

۱

اینچنین مبارزه راستین مردم در خارج از کشور به لجن کشیده می شود


آقای احمدی می فرمایند مردم رهبر خود را که همانا آقای رضا پهلوی است انتخاب کرده اند دیگر چه لزومی دارد که در جستحوی دیگر و آلترناتیو سازی باشیم.

حال این پرسش پیش می آید که چه تفاوتی میان بیانات ایشان و علم الهدی امام جمعه مشهد می توان یافت ُ مگر ایشان مدام نمی گویند که مردم یکبار رهبر فرهیخته خود را انتخاب کرده اند دیگر چه نیاری دارد در جستجوی رهبری دیگر باشیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر