۱۳۹۸ مرداد ۷, دوشنبه

امیر عباس همه فن و حریف 
و
پیش نویس قانون اساسی نوین کنگره ایرانیان
آیا آقای امیر عباس همه فن و حریف براستی مدرس قانون اساسی می باشد؟ 


پرسشهای همیشه بی پاسخ! ایران جمهوری اسلامی نیست! پس چه باید باشد؟

نقش سازنده حقوقدانان وصاحبنظران
درراستای مطالعه و بررسی قانون اساسی نوین آینده ایران 
پیش از تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی برای پاسخ  به اینکه: ایران چه باید باشد! 
آیا براستی عباس فخرآور همه فن و حریف کارشناس در مسائل قانون اساسی است؟
اگر نیست پس چه کسانی باید باشند؟هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر