۱۳۹۸ آذر ۱۱, دوشنبه

انقلابِ مردم عراق علیه انقلابِ اسلامی ایران. 

بهروز ستوده
نارضایتی ها، اعتراض ها و قیام هائی که هم اکنون در سه کشور ایران و عراق ولبنان علیه حکومت های این کشورها شاهدهستیم همه بازمیگردد به انقلاب اسلامی وسیستم فاسدی بنام حکومت اسلامی با سودای برپائی امپراطوری ولایت فقیه شیعه درخاورمیانه. انقلاب اسلامی وسیستم فاسدی که با از دست دادن پایگاه مردمی درایران، خود را ناگزیردیده است برای بقا وادامه حیات ازمرزهای ایران عبورکرده وبا ایجاد کانون های تروریسم وخرابکاری درکشورهای منطقه، ازقدرت های محلی و منطقه ای وجهانی باج خواهی نماید.
اقدامات اتمی و موشکی جمهوری اسلامی را هم درارتباط با سیاست توسعه طلبانه ای که قرار بوده است از یکسو به گسترش نفوذ امپراطوری شیعه کمک نماید وازسوی دیگرموجب ثبات وبقای جمهوری اسلامی گردد میبایستی مورد ارزیابی قرارگیرد. اما دراستراتژی مغزهای علیل سیاسی و نظامی حکومت ولایت مطلقه فقیه،عامل نارضایتی مردم ایران وکشورهای منطقه ازسیاست های"انقلابی"خمینی و خامنه ای پیش بینی نشده بود چرا که دراندیشه سخیف ذوب شدگان درایدئولوژی اسلام فقاهتی که "امت اسلام" درجایگاه ملت ها نشانده شده، "امت اسلام" بسان رمه ای بی اختیارمیبایستی تابع رهبرباشد!
8 سال جنگ ویرانگربا برجای گذاشتن چند ملیون کشته ومجروح وآواره و ویرانی دهها وشهر وآبادی ازایران وعراق نتوانست صدورانقلاب اسلامی به عراق را میسرسازد وخمینی را به آرزوی دیرینه اش یعنی فتح وکربلاونجف برساند، تا اینکه محاسبات غلط کاخ سفیدامریکا در حمله به عراق وسرنگون ساختن حکومت صدام حسین چون مائده ای الهی، راه صدورانقلاب اسلامی خمینی را به عراق برای حکومت ولایت فقیه به ارمغان آورد. در همان روزهای نخست اشغال عراق توسط نیروهای امریکا، سیل دهها هزارشبه نظامی شیعه عراقی آموزش دیده درایران با پول واسلحه وتجهیزات نظامی ازمراکزسپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت عراق سرازیرشدند. بزودی احزاب و گروههای وابسته به جمهوری اسلامی قدرت سیاسی را درعراق بدست گرفتند واین کشورتبدیل شدبه حیاط خلوت حکومت ولایت فقیه.
بیت رهبری خامنه ای و سرداران آدمکش سپاه پاسداران تصورمیکردند که با هزینه کردن میلیاردها دلار درعراق و وابسته کردن سیستم سیاسی وپارلمان این کشوربه جمهوری اسلامی، دررقابت با عربستان سعودی، میتوانند کربلا و نجف را مانند مکه ومدینه به مراکزتجمع بزرگ سالانه شعیان جهان درروزعاشورا واربعین تبدیل کنند وازاین تجمع مذهبی درجهت اهداف سیاسی وخرافه پروی خود استفاده نمایند. حرکت دستجات چندهزارنفری بمناسبت عاشورا واربعین حسینی ازایران به سمت کربلا درسالهای اخیروتبلیغات سیاسی حکومت ولایت فقیه وبلندگوهای جمهوری اسلامی درایران ومنطقه، همگی حاکی ازبرنامه حکومت خودکامه خامنه ای برای علم کردن کربلا درمقابل مکه وقدرقدرتی امپراطوری شیعه فقاهتی درمقابل قدرت سنی مذهبان به سرکردگی ومرکزیت عربستان سعودی است. از یاد نباید برد خمینی حکومت عربستان سعودی را دشمن اسلام می پنداشت وبراندازی این حکومت را وظیفه مسلمانان جهان قرار داده بود. خمینی تا زنده بود همه ساله به هنگام موسم حج، توصیه اش به مسلمانانی که برای انجام این فرضیه دینی به مکه ومدینه میرفتند این بود که درآنجا با به راه انداختن تظاهرات وراهپیمائی "برائت از مشرکین" برائت خود را از کلیدداران کعبه وحکومت های کشورهای اسلامی وغرب شرق اعلام کنند. وبدنبال چنین توصیه هائی بود که سپاه پاسداران برای ایجاد اغتشاش وخرابکاری درعربستان سعودی درچمدانهای حجاج ایرانی اسلحه وبمب و نارنجک به آن کشورقاچاق میکردتا شاید آشوبی درآن کشور بپا کنند و انقلاب اسلامی به آنجا صادرکنند! اما چون دودهه تلاش ولایت فقیه برای براندازی حکومت عربستان سعودی بی نتیجه ماند، ناگزیراستراتژی علم کردن کربلا ونجف برای شاخ وشانه کشیدن درمقابل مکه ومدینه عربستان سعودی درپیش گرفتند که این نیزبا انقلاب مردم عراق درحال شکست خوردن است، و میلیاردها دلاری که ولایت فقیه از سر سفره مردم ایران برداشته و دراین زمینه هزینه کرده است بزودی و اسقراریک دولت ملی و مستقل در عراق دود خواهد شد!            
 انقلابی که این روزها در عراق درجریان است درحقیقت انقلاب مردم عراق است علیه انقلاب اسلامی ایران، علیه دولت نشانده شیعه و سیستم سیاسی قومی- مذهبی که هژمونی طلبی گروههای وابسته به جمهوری اسلامی را در سالهای اخیرتأمین کرده است. فساد وناکارآمدی این سیستم بجزفقروبیکاری وبدبختی برای مردم عراق چیزدیگری ببارنیآورده است واینک مردم این کشوربپا خاسته اند که این سیستم فاسد را از میان بردارند و به نفوذ جمهوری اسلامی وسیستم سیاسی ناکارآمدقومی -مذهبی درکشورشان خاتمه دهند که این بزرگترین ضربه ای است که برپیکرولایت فقیه درمنطقه خاورمیانه وارد میشود. درشرایط کنونی ودر ارتباط با استراتژی صدورانقلاب اسلامی و شیعه گستری جمهوری اسلامی درمنطقه، هیچ ضربه ای مهلک ترازانقلابی که هم اکنون درعراق جریان دارد برای ولایت فقیه شیعه گسترنیست. 
انقلابِ ضدانقلاب اسلامی مردم عراق که ازشهرها ومناطقی که اکثریت جمعیت شان را پیروان مذهب  شیعه دراین کشورتشکیل میدهندیعنی بغداد وبصره و کربلاونجف وناصریه وغیره یعنی همان شهرهائی که جمهوری اسلامی طی دودهه گذشته بیشترین نفوذ درآن مناطق داشته است آغازشده، اکنون پس ازدوماه که از اعتراضات اولیه میگذرد، میرود که شهرها و مناطق سنی نشین را هم دربرگیرد وبه انقلاب مردم عراق شکل وشمایل سراسری وفراگیربدهد. هرروز که از انقلاب مردم عراق میگذرد خصلت ضد جمهوری اسلامی آن پٌررنگ تر میشود. آتش زدن کنسولگری جمهوری اسلامی برای باردوم درنجف و آتش زدن عکس های خامنه ای وخمینی و قاسم سلیمانی و سردادن شعار"ایران بروبیرون" درهرتظاهرات و حمله مردم عراق به دفاتراحزاب هوادارجمهوری اسلامی درعراق وغیره همه حکایت ازاین دارد که ستاره اقبال جمهوری اسلامی وقاسم سلیمانی سردارجنایتکارخامنه ای درعراق رو به افول است. شک نیست دیری نخواهدپائید که مردم عراق در فردای آزادی کشورخود، علیه خامنه ای وقاسم سلیمانی و مزدوران واراذل واوباش وابسته به آنان که طی ماههای اخیرصدها تن از معترضان عراقی را به قتل رسانده اند به دادگاههای بین المللی شکایت خواهند برد وادعای خسارت خواهندکرد.
حشدالشعبی و سایرنیروهای وابسته به جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان عراقی درست همان شیوه های جنایتکارانه ای درعراق بکار میبرندکه سپاه وبسیج جنایتکاردرایران تحت عنوان لباس شخصی ها برای سرکوب اعتراضات مردم ایران بکار میبرند یعنی درصفوف مردم رخنه میکنند وبه ترور وخرابکاری وشناسائی ودستگیری فعالان دست میزنند ویا ازبالای ساختمانهای مشرف به تظاهرات، مردم را به گلوله می بندند. برخی از مقامهای نظامی وانتظامی عراق طی دوماه گذشته بارها اعلام کرده اند که نیروئی ناشناس نیز با معترضان عراقی درگیراست و از محل های نامعلوم به سمت معترضان تیراندازی میکنند. البته هم آن مقامهای عراقی و هم مردم ایران بخوبی میدانند که این نیروی ناشناس کس دیگری جزحشدالشعبی وجیره خواران جمهوی اسلامی نیستند.  
گرچه دراثرادامه اعتراضات مردم عراق، عادل المهدی نخست وزیراین کشور مجبور به استعفا شده است، اما معترضان عراقی همچنان به مبارزه خود برای یک تغییر وتحول بنیادی وساختاری دراین کشور ادامه میدهند، مردم عراق علیرغم کشتاروسرکوب، میدانها و خیابانها را ترک نکرده اند چونکه بدرستی میدانند ترک خیابان به منزله تسلط مجدد دولت ناکارآمد ووابسته به جمهوری اسلامی خواهد بود. آنها بدرستی دریافته اند که نیمه کاره گذاشتن انقلاب و با وعده و وعید مقامهای دولتی ومذهبی به خانه بازگشتن به معنی به هدررفتن خونهای ریخته شده درراه درخت آزادی است. قطع نفوذ جمهوری اسلامی درعراق وشکسته شدن هلال شیعی، بدون تردید روند سرنگونی حکومت جنایتکارولایت فقیه را درایران تسریع خواهد کرد البته درصورتیکه مردم ایران نگذارند شعله قیام آبانماه خاموش گردد و این قیام را به اشکال مختلف زنده نگاه دارندکه پیروزی مردم وشکست حکومت اسلامی درتداوم واستمرارمبارزه مردم ایران علیه تمامیت ساختارحکومت جمهوری اسلامی وتمامی نهادها وقوانین برآمده ازاین نظام ضدبشری است. 
 11 آذرماه 1398
2 دسامبر2019 
       هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر