۱۳۹۸ آذر ۱۳, چهارشنبه

" لباس رسمی"ها، ارگان اراذل و اوباش حکومتی

مسعود نقره کار

1
خبراین است: حکومت اسلامی می خواهد عده ای از اراذل و اوباش زندانی، که به جرم قتل و چاقوکشی در حبس هستند را در زندان ها به جان زندانیان خیزش مردمی آبان ماه بیاندازد، و نیز بنا دارد در خیزش های آتی نیزهزاران جاهل و لات متدین ، واراذل و اوباش  حکومتی را با سلاح سرد و گرم برای سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت در خیابان ها ول کند. 

این خبر تازه نیست، چهل سالی ست عمردارد.! حکومت اسلامی دراین 4 دهه گهگاه و فقط شکل ظاهری، یعنی لباس این جاهل ها و لات های متدین، و اراذل و اوباش را تغییر داده است. 


حکومت اسلامی ، حکومتی ست ترکیب شده ازدو گروه یا لایه اجتماعی: آخوندیسم و جاهلیسم. 
تحلیل های طبقاتی و فراطبقاتی و " کاستی"، و بحث از حکومت توتالیترِ شیعی  و دولت نیمچه مدرن و نسبت ها و صفت های دیگر به این حکومت و دولت اسلامی دادن ، جواب گو نبوده و نیست. جنس های این کشکول حکومتی علاوه بر روحانیون معمم و مُکلا، تحصیلکردگان جنایتکار، جاهل ها و لات های متدین، اراذل و اوباش حکومتی و انواع و اقسام ریزقوله هائی هستند که سریشم تشیع ، قدرت، پول و پائین تنه، چسب این اجناس اند.


در تاریخ میهنمان جاهل ها و لات ها، و اراذل و اوباش  طی قرن گذشته ابزارسرکوب حکومتی، پیشبرد و تحقق سیاست ها و خواست ها حکومت ها و روحانیون ، و در سطح محدوی نیز اپوزیسیون حکومت ها، بوده اند. (1)
در حکومت اسلامی اما تفاوت هائی با حکومت ها و رژیم های درگذشته می توان دید:
الف: جاهل و لات های متدین درحکومت اسلامی یک پای حکومت هستند، یعنی نیروی بیرون حکومتی نیستند، بخش مهمی ازحکومت هستند. در رژیم های گذشته جاهل ها و لات ها بیرون حکومت بودند و فقط در موارد ضرور و مورد نیازحکومت ها نقش وسیله و ابزار بازی می کردند. در رابطه با روحانیون، جاهل ها و لات های متدین که کلید حیات شان را بیشتر مدیون فدائیان اسلام هستند، همیشه در درون لایه و گروه اجتماعی روحانیون، یعنی بین آخوندها و یا خود آخوندها بوده اند. 
نگاه کنید، حضور محسوس جاهل ها و لات های متدین حکومتی به سهولت در بیت رهبری ولی فقیه، مجلس، قوه قضائیه، دولت، رسانه ها به ویژه صدا و سیمای حکومت اسلامی  و لایه های مختلف نیروهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی قابل رؤیت هستند. 
ب: حکومت اسلامی همزمان از جاهل ها و لات ها، و اراذل و اوباش بیرون حکومتی نیز به عنوان ابزار پیشبرد سیاست ها و خواست های اش ، در موارد مورد نیاز استفاده کرده و می کند. در واقع حکومت اسلامی نیروی مازاد براحتیاج اش از میانِ  اراذل و اوباش، را به عنوان نیروی ذخیره سازماندهی کرده است تا در شرایطی که سرکوب و کشتار گسترده تری نیاز هست آن ها را به خیابان بیاورد و به جان مردم بیاندازند. 

4

درلایه های متعدد نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی ، نیروهای " لباس شخصی" که هدایت و رهبری آنان به دست جاهل ها و لات های متدین بوده است ، و عمله های کار هم که غالبا از میان اراذل و اوباش هستند، فعالانه  به سرکوب و جنایت مشغول اند. پدیده تازه در این حکومت، نیروهای " لباس رسمی" حکومت هستند که در خیزش 96 وآبانماه 98 شاهد حضور فعال آن ها در سرکوب و کشتار بوده ایم، نیروهائی آموزش دیده  که علاوه بر سرکوب و کشتار، دست به غارت و تخریب می برند. تردیدی نیست غارت و تخریب و سرکوب و کشتار درملاعام و در برابر دیده گان مردم ایران و جهان به دستور رهبران حکومت اسلامی انجام می شود، اما حرکت ها و رفتاراین موجودات، علیرغم دنگ و فنگ های آویخته به خودشان، همان حرکات و رفتار لتوت ولشوش واجامر و اوباش است، و "لباس های مثلا" مشروعیت بخش" نتوانسته اند حجابی بر رفتار آنان باشند. 

5

" جاهلیسم" در حکومت اسلامی ویژگی ایدئولوژیک، سیاسی، اجتماعی، رفتاری و شخصیتی ای پیدا کرده است که ما درطول تاریخ مان، حتی در سطح منطقه وجهان، مشابه این گروه و یا لایه اجتماعی نخواهیم یافت. شکل گیری، و یا شاید بهتر که گفته شود " دگردیسی" این گروه اجتماعی در این 40 سال یکی از دستاوردهای شوم و نکبتِ  حکومتِ اسلامی، حکومت" نکبت المحافل" است.   

*****
1- من درکتاب " زنگی های گودِ قدرت"، "نقش سیاسی و اجتماعی جاهل ها ولات ها در تاریخ معاصر"، به تفصیل و تفسیر به اسلاف و پیشینیان " جاهل ها و لات ها" پرداخته ام  و تفاوت های میان " جاهل ها و لات ها" و " اراذل و اوباش" را برشمردم. 
  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر