۱۳۹۸ آذر ۱۸, دوشنبه

چندهمسری، نیازاجتماعی یا نماد هوسرانی؟

درهفته های اخیرپدیده ای بنام کارگاه مهارتهای چندهمسری که بانی آن موسسه حیات حسنی است، درجامعه جنجال به پا کرده وواکنش های مختلفی رابه دنبال داشته است، اگرچه اعتراضات سراسری اخیرکه از25 آبان آغازشد باعث گشت تا پدیده فوق موردتوجه قرارکافی نگیرد.
ازیک سوابراهیم فیاض استادجامعه شناسی دانشگاه تهران وازجریانات طرفدارمحمود احمدی نژاد به شدت به تعدد زوجات تاخته ودرسخنانی صریح گفته:
«همین آقایان با صیغه‌هایی که در قم کردند این شهررا پر از فاحشه کردند. دخترانی که صیغه آقایان شده‌اند فکر می‌کنند که چراپول درنیاورند.امروزمی‌بینیم که ردیف چهارتا، چهارتا کنار خیابان‌های قم می‌ایستند، آن هم با حجاب کامل. چند شب قبل ماشین خود من درقم خراب شد ودیدم که فاحشه باچادرومقعنه وحجاب کامل به ماشین چسبیده بود. کاخ سفید را حسینیه نکردیم اما قم را شهرنوکردیم.»
به دنبال سخنان این استاداصولگراکه اذعان داشته بین چندهمسری وتن فروشی رابطه مستقیمی وجود دارد،دادستانی قم اعلام کرد که با شکایت عده ای ازمردم آن شهرعلیه آقای فیاضی اوبه دادگاه احضارشده است.درنقطه مقابل علی مطهری ضمن ادعای برخورد روشنفکرانه با این پدیده به عنوان یک نیازاجتماعی نگریسته و از«چندهمسری» که درواقع جایگزینی بزک شده وادبی برای «چند زنی» است ودراسلام تعدد زوجات خوانده می شود، دفاع واعلام کرد:
«درجامعه‌ای که سه میلیون زن آماده ازدواج بیشترازمردان دارد چه باید کرد؟ نمی‌توانیم بگوییم که آنها ازدواج نکنند... اگرروشنفکری کنیم واین حکم رانپذیریم زنانی که ازحق تأهل محروم شده‌اند ازجامعه انتقام می‌گیرند ودربسیاری ازخانواده‌ها اختلال ایجاد می‌کنند.»
چراچندزنی لاابالیگری است؟
حجت الاسلام محمد عسگری مسئول واحد مشاوره موسسه حیات حسنی درگفتگوی با سایت خبرهای فوری ضمن اعلام اینکه مخالفت باچندهمسری، ظلم به آقایان وزنان بدون همسراست!درتوجیه آن گفته:
«ما دراین کشورحدود ۱۰۰هزار خانواده‌ای داریم که تعددی هستند، یعنی یک آقا چندهمسر دارد.آیا این‌ها نیازندارند مرکزی باشد که به صورت علمی و مشاوره‌ای به آن‌ها خدمت کند؟... خدای متعال مرد را به طورتکوینی تعددی خلق کرده(!) ومتناسب با آن قانون تشریح کرده، کسی می‌تواند منکراین واقعیت شود؟... ما سوپر میلیاردرهایی راداریم که بندگان خدا، دوست دارند که زندگی دوم تشکیل بدهند، سفره‌ دیگری را پهن بکنند اما، جریان فرهنگی غرب زده، فمنیست‌های غرب‌گرا والبته فمنیست‌های مذهبی وحتی مسجدی به همراه قانون ظالمانه‌ای که ایجاد شده، مانع از این واقعیت مهم (چندهمسری) در جامعه ما شده اند.»
برغم همه این تقلاهای تزویرگونه برخی مسئولین جمهوری اسلامی چندهمسری که صرفأ باید آن راچندزنی خواند، بنابه دلایل ذیل بیشترعلت ومعلول فحشا وفساد می باشد تا رفع مشکل زنانی که بدون همسرهستند.
چندهمسری درجامعه امروزایران درامتداد ازدیاد ازدواج موقت مطرح شده ودرواقع شکل رسمی تروآبرومندانه ترصیغه می باشد.همان طوریکه درطی حکومت چهل ساله جمهوری اسلامی ازدواج موقت مردان متاهل متمول نتوانسته ازفساد ناشی ازفقرمالی بکاهد، به همین دلیل باچند همسری نیزنه تنها نمی توان معضل اجتماعی زنان تنها یا بی سرپرست راحل کرد، بلکه صرفأ به مشکل عاطفی همسرانی که تا پیش ازاین رقیبی درکانون احیانأ گرم خانوادگی شان نداشته اند، دامن زده خواهد شد.
چندهمسری خود به تنهایی می تواند عامل گسترش فحشا یا دست کم ناهنجاری های روانی واخلاقی درجامعه شود. زیراوقتی مردی به بهانه رفع معضل زنان بی سرپرست بطوررسمی وقانونی بتواند تا چهارهمسراختیارکند، چرازنان نتوانند این حق رابرای خود قائل شوند!؟ اماازآنجائی که قوانین مردسالارانه جمهوری اسلامی ابدأ چنین اجازه ای رابه بانوان متاهل نمی دهد،برخی زنان که نمی توانند این تبعیض غیرقابل قبول جنسی راتحمل کنند،درشرایطی می توانند مستعد به برقراری رابطه مخفی با مردان دیگرشوند.اگرچه برخوردعقلانی جداشدن ازمرداست که چنانچه دادگاهی درحکومت اسلامی درخواست شان رابه رسمیت بشناسد،خودبه معنای افزایش آمارطلاق وزنان بی همسرخواهد بود، درحالیکه تعدد زوجات اساسأ به بهانه رفع همین معضل اجتماعی مطرح شده است!
بافرض اینکه یک درصد ازجمعیت کشورما رامردان سوپرمیلیاردرآنگونه که مسئولین مشوق تعدد زوجات تبلیغ می کنند، تشکیل داده باشد وبااین خوش بینی که همه این درصد کوچک شوهران پاکی بوده که زن دیگراختیارکردن بهانه ای برای توجیه تنوع طلبی جنسی شان نباشد!؟ آن گاه این مردان متاهل چه درصدی ازکثرت فراوان زنان مجرد و بی سرپرستی را که مسئولین ادعا می کنند بین سه تا پنج میلیون هستند، می توانند به همسری اختیارکنند؟ البته اگرهرمردی با سه زن دیگرازدواج کند ازنظرآماری مشکل حل خواهد شد، اما تحقق چنین فرض محالی چیزی جزگسترش رسم وسنت حرمسرادرجامعه نخواهد بود؟ آنچه که خود به تنهایی نماد فساد وفقرفرهنگی به بهانه رهائی جامعه ازفقرمالی وفحشا می باشد.
ازچند زنی تا چند شوهری!
درحالیکه علی مطهری نماینده مجلس، برای توجیه تعدد زوجات ودفاع ازآن به یک تحلیل 14 نکته ای متوسل شده وبا بیان این افاضه که تک همسری حالت طبیعی‌تروبهتراست وازحقوق زن می باشد نه مرد، فائزه هاشمی ضمن نقد شدید این پدیده، طعنه گونه گفته:
«اصلا من یک سؤال دارم؛ اگرچند همسری لازم وضروری است وبرخلاف فطرت وطبیعت نیست، چرا مرد‌ها حاضرنیستند چندهمسری زنان راتحمل کنند؟ قدیم می‌گفتند چندهمسری برای مردان وجود دارد، چون اگراین قضیه برای زنان وجود داشته باشد وطرف باردارشود، مشخص نمی‌شود چه کسی پدربچه است ونمی‌توانیم چندشوهری داشته باشیم.ولی الان که تکنولوژی وآزمایش دی‌ان‌ای و...این مشکل راحل کرده‌اند. اگرآقایان فکرمی‌کنند چندهمسری پسندیده است، آن را برای زنان هم آزاد کنند. بالاخره مجتهدان ما باید به روز باشند. چرا فقط مرد‌ها می‌توانند ازاین موضوع بهره‌مند شوند وبه بوالهوسی خود ادامه دهند؟»
برغم حمله های شدیدی که به هاشمی برای این نظراتش شده، ازجمله اینکه اوبه ورطه اخلاقی سقوط کرده، اما این سخنان که صرفأ تلاشی است برای تحقق کمترین برابری جنسیتی با تمام تندی وطعنه آمیزبودنش قطعأ به شدت تعفن طرح «آموزش کاربردی چند همسری» نمی رسد.
فائزه هاشمی که درجوانی ازشاگردان اعظم طالقانی درکلاس های قرآن بود به خوبی می داند که ازفردای استقرارحکومت اسلامی، با سواستفاده ازسوره نسا که صریح ترین مستند فقهی برای توجیه تعدد زوجات می باشد، درسایه اسلام به چه بوالهوسی هایی دامن زده شده،ازاین روخشم اودربیان چیزی بنام چند شوهری که خود نیزبدان باورندارد، به خوبی قابل درک است.
اما مسئولین ما باید بدانند که درچهاردهه گسترش فحشا به برکت حکومت ولایت فقیه، دیگرنمی توان به بهانه دفع فساد به افسد متوسل شد.بنابراین آیا وقت آن نرسیده که با اندکی درس گرفتن ازآمارهای دهشتبارطلاق ازیک سوو بی میلی یا ناتوانی جوانان برای ازدواج به فکرعلاج اساسی واقعه ای بود که قبل ازوقوعش کاری نشد.
علی مطهری درحالی مدعی می شود که مقصودازشرط عدالت، متساوی بودن محبت قلبی نسبت به زوجات نیست که اساسأ قرآن رعایت تام تساوی همه جانبه راپیش شرطی درچندهمسری قرارداده است. آنچه که تحققش درعمل غیرممکن می باشد، تا بن بستی برهربوالهوسی مردانه حتی درعصربربریت گردد، چه رسد به دنیای قرن بیست ویکم که برابری حقوق زن ومرد ازبدیهی ترین اصول می باشد. 


      هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر