۱۳۹۴ دی ۱۰, پنجشنبه

پاسخی به نوشتار آقای یوسفی اشکوری در باره اسلام ستیزی


                           محمد علی مهر آسا
آری ما اسلام ستیزیم

زیرا دین چیزی جز اوهام و مبهمات و خرافات نیست!

اغلب هممیهنان به صراحت و یا با اشاره و ایما از ما می پرسند شما دین ستیزید؟ و یا با طعنه و کنایه ایراد می گیرند و ما را با چنین صفتی خطاب می کنند. این هموطنان چون به دین اعراب ایمان و اعتقاد دارند و حتا به صورت وکیل مدافع توهمات اعراب جلوه گر می شوند، توانا به تحمل و تقبل نوشته های ما نیستند و با نظر کینه و دشمنی به آن می نگرند… اما پاسخ ما به این مقال، آری است و به آن نیز می بالیم.
چرا ستیز با خرافات ادیان باید کاری بد و طعنه آمیز باشد؟ مگر ستیز با دیگر زشتیها و پلیدی ها در جوامع، ناپسند و مورد 
ایراد است؟ آیا ظلم ستیزی زشت و نارواست؟ آیا ستیز با دزدی و فساد کاری غلط است؟ آیا فقر ستیزی نادرست است؟ آیا ستیز 
با تاریکی ناپسند است؟ آیا ستیز با بی سوادی غیر مقبول است؟ آیا جدال با استبداد خلاف است؟ و نظائر آن… ما دینها را در 
همین دامنه و چرخه می شناسیم؛ و یقین پیدا کرده ایم که این گونه آئینها سبب گمراهی بشراند؛ وره به سراپرده ی خرد نمی 
برند.
اگر این اقرار به جرم است یا اصرار در شهامت، نمی دانم؛ و هرچه هست ضرورتی است تا بی پرده زیر و روی کارمان را هم به خوانندگان بیداری و هم به دوستداران دینهای ابراهیمی نشان دهیم. ما به پوچی و بی محتوائی ی دینها به صورت عام پی برده ایم؛ و به میزان زیان و خسرانی که دین اسلام در این ۱۴ قرن عموماً و در این ۳۷ سال خصوصاً به مردم میهن ما وارد آورده است نیز آگاهیم. و دستکم در این زمان بی مایگی ی آئینی را که به صورت توارثی به ما رسیده است، نمی توانیم تحمل کنیم.
بله! ما با هر آئین و مذهب و ایدئولوژی چه زمینی و چه آسمانی که سبب عقبماندگی مردمان از پیشرفت و تعالی شود، و در برابر خورشید دانش، تاریکی و جهل اوهام را به انسان عرضه کند، و سبب فقر مردمان شود نه مخالف که دشمنیم.
ما دین ستیزیم؛ ولی نه با زور و تهدید و شمشیر، بل با استدلال و تدبیر. آری ما با برهان و ایقان به ستیز آن مجموعه خرافاتی که نام دین دارد رفته ایم و می رویم… چون به این یقین رسیده ایم که دین ها بهره ای جز ستم، استبداد، جنگ، فقر، عقبماندگی، دشمنی، جنایت و نابخردی برای آدمیان به ارمغان نیاورده اند، عزم را جزم کرده ایم که این گرفتاری های ذهنی را برای مردم آشکار کرده و از زیانها و خسارتهائی که ایمان مطلق برای هموطنان فراهم کرده است، تا حد توان بکاهیم.
به تأیید می گوئیم، ما همان راه و روشی را در پیش گرفته ایم که پیامبران سامی یعنی موسی و عیسی و محمد و بهاء برگزیده بودند و پی گرفتند. افتخار موسی و یهودیان به این است که با دین فرعون و افکارش به جدال برخاسته و با اژدهای عصایش به ستیز اندیشه ای مخالف تفکر خویش رفته است؟… نیز می پرسیم: آیا قرنها ستیز واتیکان با مردم برای توسعه ی عیسویّت را فراموش کرده اید؟ مگر محمد با ادیان مردم سرزمینش که بت پرستی بود به مبارزه برنخاست؛ و سپس به مدت یازده سال تا پایان عمر، کارش ستیز با شمشیر و کشتن مردمی که رهبری و رسالت او را نمی پذیرفتند نبود؟ مگر محمد با مردم همشهری و هموطنش برای طرد دین و آئین آنها نجنگید؟ مگر محمد دین ستیزی نکرد و بتخانه قومش را زیر و رو نکرد؟
جانشینان محمد به نام خلفای راشدین و دیگر خلفای عرب به مدت نزدیک به ۷ قرن با مردم خاورمیانه و شمال آفریقا در جنگ نبودند و سدها هزار انسان بی گناه را نکشتند تا آن مردمان دست از دین خویش بردارند و به کیش محمد بگروند؟ و مگر هم اکنون متعصبان دین اسلام حتا با ترور و حمله های انتحاری با اندیشمندان و خردمندان نمی جنگند؟ و الا آخر…
اما، ما همچنان که با دینهای آسمانی مخالفیم، با هرگونه مصرف سلاح و شمشیر و کشتار آدمیان نیز مخالف و دشمنیم. جنگ ما، جنگ اندیشه است. ما با کلام و قلم به جنگ نابخردی ها و حذف خرافات برخاسته ایم. ما با بدآموزیهائی که نام دین بر آن نهاده شده است، با اندیشه و خامه می ستیزیم.
بازهم پرسش ما از شما این است: چگونه تبلیغ برای بقای دین رایج و رواست، اما برای تقبیح و فنای دین کاری خلاف باید باشد؟ به سخنی دیگر، همان گونه که دین باوری مورد قبول است و مؤمنان ادیان، به ایمان و اعتقادشان می نازند و افتخار می کنند؛ و همانگونه که این دین باوران برای بسط و ترویج دینشان می کوشند؛ و با عبادات و ذکر و مناجات و انتشار کتابها و جزوه ها به معرفی و تبلیغ اوهام مشغولند، به همان دلیل ما هم می توانیم و مختاریم که آن ایمان و اعتقاد را مضر برای بشر و بشریّت معرفی کنیم و در رد مظالم ادیان بکوشیم؛ و درمخالفت و دشمنی با آن معتقدات زیان بار با نیروی اندیشه بستیزیم.
دین ستیزی کاری خلاف هنجار جامعه نیست. چنین جدالی مایه فخر و باعث نازش است. دینها با نیروی اسلحه بر جهان مستولی شده اند و یقین است که با خواهش و تمنا نمی توان آنها را به حاشیه راند؛ و متعصبان معتقد را با استمالت و مدارا نمی توان به راه آورد. اما با پشتکار و مداومت در نوشتن و گفتن، می توان مردمان گرفتار دین و جوانان تازه به میدان زندگی آمده را به راه راست و جنبه های خردمندانه ی حیات راهنمائی کرد.
اصولاً ایراد و انتقاد در هر مورد، به منظور اصلاح نادرستیها و ترمیم نقائص است. کار منتقد نشان دادن زوایای تاریک و نقاط ضعف عقاید، پدیده ها و زائیده ها و زائده های درون اجتماع و باورهای مورد اقبال مردمان است؛ تا این که این زوایای تاریک روشن و این نقاط ضعف به نقاط قوت تبدیل شوند. اما در مورد دینها، نقاط ضعف از شمار بیرون و زوایای سیاه به حدی است که فضا را کدر و حتا تاریک کرده است. دینها اصلاح پذیر نیستند و هرگونه اصلاح در دین، بنیان دین را درهم فرومی ریزد و سبب نابودی می شود؛ و اتفاقاً این خود بخت و اقبالی است برای ما مبارزان دینی. در این زمینه، ما به گواه تاریخ دیده ایم که ۱۴۰۰ سال است هیچ مصلح و دگر اندیشی توانا به اصلاح و رفع عیب نبوده است؛ و تمام مصلحین و اندرزگویان تاریخ نتوانسته اند، نه تنها هیچ یک از نقاط ضعیف و تاریک دین اسلام را ترمیم و روشن کنند، بل روز به روز بر حجم و میزان خرافاتی که نام شریعت دین دارد افزوده شده، و بار یاوه ها و مهملات بیشتر سنگین شده است.
ما در این مبارزه بنا بر وظیفه، تنها به دین اسلام می پردازیم؛ زیرا این آئین است که سبب بدبختی ما شده و میهن ما را به گمراهی و زوال انداخته است. زیانهای این آئین را انقلاب سال ۱۳۵۷ مانند لجن مردابها برروی آب آورده و در مسیر دید همگان نهاده است. اجرای شریعت اسلام در شئون اجتماعی و زندگانی مردمان هموطن، نزدیک به ۳۷ سال است که میهن ما را در ظلماتی افکنده است که رهائی از آن جز با خشکاندن ریشه میسر نیست.
ممکن است ایراد بگیرید که این تلاشی بی حاصل است. ما می گوئیم چنین نیست. ما در این وادی بسیار نتیجه گرفته ایم. به علاوه اگر هر روز یک نفر از دست اوهام و خرافات نجات یابد، ما به هدف رسیده ایم. در حالی که آمار به مراتب بیش از این است.
ما یقین داریم و به چشم هم می بینیم که روشنفکران یهود و عیسویّت نیز آئینهای عهد عتیق جوامع خود را به زیر مهمیز نقد و بررسی کشیده و در بسیاری موارد با آنها ستیزیده اند. اما، ما مسلمان زاده هائی هستیم که از تحفه ی اعراب بریده و از ارثیّه پدری دست کشیده ایم؛ و لاجرم مشکلمان با اسلامی است که میهنمان را درهم کوبیده است، نه با یهود و نصارا؛ و ناگزیر ستیزمان نیز با همین دین است.
از هممیهنانی که با بُغض و ناخوشنودی از ما می پرسند:«آیا شما دین ستیزید؟» گلایه ای نداریم و از واکنش شان نسبت به رفتار و نوشتارمان نا خوشنود نیستیم و نخواهیم بود. تنها برایشان متأسفیم که چرا هنوز به روشنائی نرسیده اند و یا به روشنائی عادت نکرده اند؛ و یا روشنائی را دوست ندارند. ایمان به اوهام، و انجام عبادت و ذکر و دعا، و تعظیم و سجده بر موجودی نادیده و ناپیدا و ناشناخته و ناملموس، عبادت برای هیچ است. عزاداری برای فاتحان و ویران کنندگان میهن، گردش به دور مکعبی سیاه رنگ و زیارت قبرها و مکانهائی که معلوم نیست چه کسی در آن دفن است، سینه زنی و گریه برای اعرابی که حدود چهارده قرن پیش مردمان وطن مارا کشتند و اسیر کردند و زنان و بچه های نیاکانمان را در بازارهای مدینه و دمشق فروختند، کجایش مقدس و قابل احترام است که شما مؤمنین، دین ستیزی ی ما را که چیزی جز مبارزه با بنیان آن ضد ارزشها نیست، ناروا می دانید؟
ما میهن دوست و ایران پرستیم و می خواهیم مردمان هممیهن را از چنگال هیولای خرافات دین برهانیم. ما برآنیم شاهنامه فردوسی، دیوان حافظ، بوستان و گلستان سعدی و دیگر آثای گرانبهای فرهنگ پارسی را جایگزین قرآن اعراب کنیم. زیرا این ها و دیگر مجموعه های فرهنگ ایرانی هزاران بار بهتر و سودمندتر از قرآن اند.
اگر شما بیگانه پرستید و آئین اعراب را بر فرهنگ ایرانی ترجیح می دهید؛ و آن را برای ایرانیان لازم و واجب می دانید، مجرمید و جرمتان دوستی و همراهی با دشمن میهن و فرهنگ ایرانی و اختاپوسی است که چنگالهایش را در پیکره اجتماع میهن فروبرده است. یقین بدانید باوجودی که حاصل باورتان دشمنی با مام میهن و مخالفت با خرد و دانشوری است، عداوت شما را با ما و کارهایمان به دل نمی گیریم و به آن بهائی نمی دهیم. زیرا شما همچنان هموطن مائید، اما درمانده ی اوهام و وامانده در حوزه ی جهالت دین! زیرا ما با دینها سر ستیز داریم نه با دینداران!
آقای اشکوری گرامی آدرس پستی خود را با این ای میل برایم بفرستید تا یک جلد کتابم را که در نقد قرآن است برایتان تقدیم کنم.
محمد علی مهرآسا

Mam1936@cox.net

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر