۱۳۹۹ آذر ۲۰, پنجشنبه

 10دسامبر روزجهانی حقوق بشرو پیام مادران داغدیده ودادخواه ایران به ما خارج نشین ها !


بهروز ستوده

درآستانه سال نومیلادی و روزجهانی حقوق بشر معمولاً حکومت ها ودولت های منتخب مردم بیلانی ازخدماتی که درجهت تأمین حقوق شهروندان وبرای تأمین رفاه وآسایش وامنیت بیشترمردم کشورخود انجام داده اندارائه میدهند، اگرقرارباشدبیلان خدمات جمهوری اسلامی دریکسال گذشته به شهروندان ایران گزارش شود فکرمیکنید این حکومت چه چیزی را میتواند به مردم ایران گزارش دهد:

بگوید درسالی که گذشت با اتهامات واهی چه تعدادازشهروندان را زندان و شکنجه واعدام کرده است ؟ بگوید چند دست انسان قطع وچند چشم را کورکرده است؟ بگوید چگونه 1500 شهروندایرانی معترض به سه برابرشدن قیمت بنزین را درتهران وشهرستانها را قتل عام کرده وهزاران تن را مجروح وزندانی کرده است؟ بگوید چگونه هواپیمای مسافربری را با موشک زده است و دریک چشم بهم زدن عزیران 176 خانواده را خاکستر کرده است؟ بگوید ایرانیان دوتابعیتی را برای باجگیری به گروگان گرفته است تا با آنان معامله کند؟ بگویدبرای ترساندن اپوزیسیون خارج ازکشوردست به تروروآدم ربائی زده است؟ بگوید برپشت هزاران زن ومرد ایرانی به جرم که دریک رقص وآوازوشادی ونوشیدن جام شراب شلاق زده است؟ بگویدهردگراندیش ومنتقدحکومت "الهی" ولایت فقیه را به حبس های درازت مدت محکوم کرده و خانواده اش را مورد اذیت وآزارقرارداده است؟ بگوید بخاطروارد کردن ویروس کرونا ازچین و دروغگوئی وپنهان کاری وسؤمدیرت باعث مرگ دهها هزارشهروندایرانی شده است؟ بگوید درسال گذشته مردم ایرانرا بازهم فقیروفقیرترکرده وهمچنان از ابتدائی ترین حقوق فردی واجتماعی محروم کرده است ؟ بگوید ازشدت فقرونداری، برخی ازمردم ایران  را به گورخوابی واجاره نشینی پشت بام کشانده است؟ بگوید درپی سیاست خارجی  شیعه گستری وصدورانقلاب اسلامی، درکشورهای خاورمیانه و شمال افریقا دهها گروه تروریستی تربیت وتسلیح کرده است وهمه جا جنگهای مذهبی وقبیله ای براه انداخته است؟ بگوید صدهامیلیاردها دلارازپول مردم ایران را درعراق وسوریه ولبنان ویمن فلسطین وافغانستان به حلقوم مزدوران خود وگروههای تروریستی ریخته است تا صلح وثبات وآرامش درمنطقه بوجود نیاید؟ براستی جمهوری اسلامی درسالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشرچه بیلانی ازخدمات خود به شهروندان ایرانی میتواند ارائه دهد بجزقتل وخونریزی ودزدی وغارتگری وبه هدردادن پول وثروت ملی مردم ایران برای بحران سازی وایجاد شرارت درکشورهای خاورمیانه؟! 

درتوصیف وضعیت نکبت باری که جمهوری اسلامی برای مردم ایران بطوراخص وکل مردم خاورمیانه بطوراعم درست کرده، سالهااست که مدافعان حقوق بشر درخارج ازکشورفریاد میزنند جنایاتی که حکومت اسلامی اسلامی طی 42 سال اخیر مرتکب شده است درشمول جنایت علیه بشریت است و سران این حکومت وکلیه عاملان وآمران جنایات چهاردهه اخیرباید دریک دادگاه بین المللی محاکمه شوند، ولی در طول این سالها هیچ گوشی درجامعه بین المللی به این درخواست انسانی وحقوق بشری آزادیخواهان ومدافعان حقوق بشرایران توجه نکرده است، چرا؟ علت اش روشن است، درعالم سیاست وحتی درعالم دفاع ازحقوق بشرومبارزه مردم ، نیرو وقدرت تعیین کننده است. دنیا صدای ضعیف وپراکنده ایرانیان را نخواهد شنید.این واقعیت را مادران داغدیده ودادخواه بخوبی درفراخوان خود بدان اشاره کرده اند. 

مادرانی که جمهوری اسلامی جگرگوشه های آنان را بقتل رسانده است، آزادیخواهان ومدافعان حقوق بشر را به اتحاد وایجاد صدای رسای دادخواهی ایرانیان درجهان فرخوانده اند. آنها بدرستی درد اپوزیسیون خارج ازکشوررا درست تشخیص داده اند وبا اعلان اینکه حکومت اسلامی هرندای دادخواهی را درداخل خفه میکند، دست یاری بسوی آزادیخواهان ومدافعان خارج ازکشوردراز کرده اند. دربخشی ازفراخوان مادران داغدیده چنین میخوانیم:

 "روی سخن ما با شما است، شما که در دست حکومتی جبار و تمامیت خواه اسیر نیستید و در کشورهائی زندگی میکنید که از مواهب حقوق بشر و حمایت قانون برخوردارید و هراسی از بازداشت و شکنجه و زندان و اعدام ندارید. شمائی که میدانید در داخل کشور هیچ مرجعی برای دادخواهی ما خانواده هائی که عزیزی را از دست داده ایم و یا عزیزی را در زندان داریم وجود ندارد! ما اکنون از شما می خواهیم که دادخواه ما خانواده ها باشید و فریاد حق طلبانه ما را در دنیا طنین افکن کنید، گرچه ما میدانیم که برخی از شما سالها است که چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی در این امر کوشا بوده اید، اما ما این را هم خوب میدانیم که تا دفاع از حقوق بشر برای ما ایرانیان داخل و خارج به امری ملی و همگانی بدل نشود و همه گروههای مدنی و حقوق بشری و سیاسی یکصدا نشوند، دنیا صدای دادخواهی و حق طلبانه مردم ایران را نخواهد شنید. شما میتوانید متحد و مؤثر از"حقوق بشر" ما مردم ستمدیده ایران در داخل کشور دفاع کنید و رسالت تاریخی خود را به انجام رسانید"

حال بایددید آیا دهها نهاد مدنی وسیاسی وصدها شخصیت مدافع حقوق بشردرخارج ازکشورآنقدرازوجدان واراده ملی برخوردهستند که بتوانند دست به دست هم داده وصدای مشترک دادخواهی مادران را دردنیا طنین افکن شوند یا مانند سابق به فعالیت های پراکنده و بی ثمر خود ادامه میدهند؟! کسانیکه ندانندبقای جمهوری اسلامی براثرفقدان یک اپوزیسیون ملی قدرتمند فرا گروهی است ودرجهت خاتمه دادن به این تفرقه تلاش نکنند یا اگرریگی به کفش نداشته باشند حتماً عاری  ازدانش وعلوم اجتماعی وشناخت چگونگی برانگیختن قدرت مردم اند.   

مادران داغدیده و دادخواه دربخش دیگری ازپیام خود به آزادیخوان جهان چنین میگویند:

    "آزادگان، وجدانهای بیدار در سراسر جهان !  قانون و قوه قضائیه که در سایر کشورها مدافع عدالت و پناهگاه مظلومان است، درکشور ما ایران اما، از ظالمان و غارتگران و متجاوزان به حقوق مردم دفاع میکنند، در حقیقت دستگاه قضائی و حاکمیت جمهوری اسلامی، خود بزرگترین ناقضان حقوق بشر در کشور ما محسوب میشوند.حاکمیت و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، دست در دست نیروهای امنیتی و سرکوبگر بدنبال ایجاد ترس و وحشت در جامعه هستند و برای جلوگیری از جنبش دادخواهی مردم ایران نه تنها آزادیخواهان را دستگیر و شکنجه میکنند و به قتل میرسانند، بلکه خانواده های آنان را مورد آزار و اذیت قرار میدهند. دریک کلام، ما شهروندان ایران گروگان حکومتی هستیم که خود را مالک همه چیز حتی جان انسانها میداند و هر زمان که اراده کند میتواند انسانی را زندانی و شکنجه کند و یا جانش را بگیرد و خانواده اش را به سکوت وادار کند و حتی اجازه برگزاری مراسم یادبود به خانواده هائی که عزیزی را از دست داده اند ندهند"

براستی که دربرابرزنان ومادران دادخواه وشیردلی که این چنین درمقابل حکومت جنایتکارولی فقیه قد برافراشته اند باید سرفرودآورد و کمک کرد که فریاد دادخواهی آنان را دردنیا طنین افکن شود. بی تردیددرگسترش جنبش دادخواهی مادران داغدار ومردم ایران است که کشاندن سران حکومت اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت به یک دادگاه بین المللی موضوعیت پیدا خواهد کرد.

20 آذرماه 1399

10 دسامبر2020


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر