۱۳۹۸ تیر ۴, سه‌شنبه

انجمن جمهوری خواهان ایران_پاریس

در پشتیبانی از خواست های مندرج در دو بیانیه سیاسی چهارده تن از کنشگران سیاسی و مدنی ایرانچهارده تن ازکنشگران سیاسی ومدنی ساکن ایران طی روزهای اخیرباانتشاردوبیانیه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ورهبری آنرا به چالش کشیده اند.آنان درفضای استبداد مذهبی حاکم ضمن درخواست استعفای رهبری نظام وتغییرقانون اساسی، «مطالبات برحق خودوبخش وسیعی ازمردم» را به صورت مخالفت با«کلیت این حکومت وحاکمیت وهمه نهادهاوقوای آن»،وفقدان وجود«هیچ راهی برای بازسازی ونوسازی این رژیم»اعلام داشته اند.آنان اضافه کرده اندکه «درپی گذارکامل ومسالمت آمیز ازاین رژیم ایران ویران کن»می باشند. ونتیجه گرفته اند که«مانیزدرآرزوی برخورداری حکومتی دموکراتیک وسکولاربوده که اعلامیه جهانی حقوق بشرسرلوحه مجلس آینده اش برای تدوین وتبیین مدرنترین قانون اساسی حاضرباشد!».

خواست های بیان شده دراین دوبیانیه دربرگیرنده بخش بزرگی ازخواست های اکثریت بزرگی ازشهروندان مامی باشند.هرکسی که بامباحث سیاسی جاری درفضای سیاسی ایران آشنا باشد می داندکه طرح این خواست ها بخودی خود مسئله تازه ای نیست.چراکه مدت هاست که همین خواست ها به همراه ساختارسیاسی نظام دموکراتیک جایگزین نظام کنونی از سوی اپوزیسیون آزادی خواه ودموکرات ایران مطرح شده است ودرفرصت های مختلف به بحث گذاشته شده است.اما آنچه که به این دوبیانیه ویژگی می بخشد انتشارآن توسط چهارده تن ازکنشگران سیاسی ومدنی شناخته شده ساکن ایران است؛شهروندانی دردکشیده وتحت فشارکه به زندگی علنی و زیرتیغ سرکوب مشغولند.

حقیقت این است که کشورما دریکی ازحساس ترین مراحل تاریخی حیات خویش بسرمی برد.سیطره حدود چهل سال نظام دینی، ایران رادرمعرض انواع مخاطرات ازداخل وخارج قرارداده است.بیلان فاجعه بارنظام قرون وسطائی حاکم برهمگان روشن است.ولی مطلقه فقیه دراین نظام نقش اصلی را دراداره نظام داشته ودارد.قانون اساسی نظام براساس تلفیق دین ودولت ،تبعیض میان شهروندان وتفویض نقشی تعیین کننده به ولی فقیه دراداره امورتنظیم شده است.دیکتاتورمذهبی حاکم،علی خامنه ای،که سی سالیست رهبری نظام رابرعهده دارد،وهردم بیش ازگذشته درتوهم نسبت به خود غوطه می خورد،باتکیه برابزارسرکوب،به هروسیله ای برای تداوم عمر ننگین نظام تشبث جسته ومی جوید.پرواضح است که مسئولیت اصلی ابربحران هائی که درزمینه های اقتصادی واجتماعی وسیاسی واخلاقی جامعه ما با آن مواجه است وبخش بزرگی از مردم میهنمان رادرفقروفاقه فرو برده است وآینده تیره وتری رابرای همه شهروندان واساسا جامعه ایران رقم زده است متوجه نظام وساختارحقوقی ودر مرکز آن ولایت مطلقه فقیه می باشد.

درهمین راستاست که انجمن جمهوری خواهان ایران_پاریس ازخواست های مطروحه در بیانیه منتشرشده به امضاء چهارده تن از کنشگران سیاسی ومدنی حمایت کرده وآنرادرخدمت پیشرفت مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران درمسیراستقرارآزادی،دموکراسی،حقوق بشر،توسعه وعدالت اجتماعی وبرقراری نظامی دموکراتیک ولائیک ومبتنی برجمهوری پارلمانی درایران می داند.نظامی دموکراتیک که درآن همه مقامات ومسئولیت ها انتخابی وگردشی بوده وبه تناوب تغییرمیکنند. نظامی که درآن هیچ مسئولییت ومقامی موروثی نمی باشد وتعلقات قشری وصنفی،خانوادگی،قومی،ومذهبی وایئولوژیک هیچ گونه نقشی درواگذاری مسئولیت هانخواهد داشت. باآرزوی استقرارچنین نظام مدرن وامروزینی درایران.

انجمن جمهوری خواهان ایران_پاریس
یکشنبه 23 ژوئن 2019 _ 3 تیر 1398

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر