۱۳۹۸ تیر ۲, یکشنبه

سازمان سرباز سرهنگ ستاد هوشنگ وزین
از مبارزان راستین درون کشور پشتیبانی کنیم

تا زمانی که میهن پرستان ایرانی بیرون از مرزهای کشور  در سراسر جهان پراکنده هستند و هیچ کشوری به آنها اجازه ایجاد تشکیلات براندازی و ارسال اسلحه بدرون کشور را نمی دهد  و حتا ازشکل گیری اتحاد بین نیروهای سیاسی ایرانی بویژه در اروپا جلوگیری می شود . تنها راه باقی مانده برای خدمت و براندازی رژیم منفور آخوندیسم پشتیبانی از نیروهای مبارز جان برکف درون ایران است  که پس ازچهل سال مبارزه مخفیانه  امروز با دلیری بسیار بپا خواسته اند تا جاییکه براینخستین بار رسما زیراعلامیه ای  از چهارده نفر امضا کرده و ازخامنه ای رهبر ضد ایرانی مزدور روسیه با صدای رسا درخواست استعفا کرده اند.
این تلاش رسمی و جمعی که به همت عده ای از زنان و مردان شجاع هم میهن ما آغازشده  باید مورد پشتیبانی سایر نیروهای ایراندوست  چه در بیرون از کشور و چه در درون کشورقرار گیرد تا این نهال های نوپا هر چه زودتر توان براندازی رژیم را به پشتیبانی نیروهای برونمرزی پیدا کنند سازمان سرباز ازهر گروه و سازمان ایرانی میهن پرست، که خواستار (سرنگونی رژیم  ملایان بوده و خواهان دموکراسی و باورمند به حفظ  تمامیت ارضی و حکومتی غیر دینی و سکولار باشد و از رفراندمی برای تعیین نوع حکومت تبعیت کند) پشتیبانی می نماید  و از اقدام  اخیر ایرانیانی که درخواست استعفای خامنه ای را کرده اند به عنوان سرآغاز کارهای بزرگتر و گام نخست همکاریهای جمعی ، سازمانی و پسندیده جهانی استقبال واز آن پشتیبانی مینماید .                       پاینده ایران و پرتوان باد کوشش های خستگی ناپذیرزنان و مردان ملت مبارز ایران 

سازمان سرباز سرهنگ ستاد هوشنگ وزین

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر