۱۳۹۸ مهر ۴, پنجشنبه

شورای مدیریت گذار به دمکراسی
دو مدعی در وکالت از ملت
حزب جمهوریخواه  ، حزب ملت
انتخاب با مردم است


شورای نظارت بر قانون اساسی آینده، برای هردو آنها آرزوی توفیق می کند
حزب ملت را به استناد  مصاحبه آقای رضا پهلوی که در دقیقه 32 که دقیقآ می گویند که من ترجیح می دهم نقش یک وکیل را داشته باشم تا پادشاه ، بکاربرده شده است
قطعآ شاه الهی ها از این بیان خوشحال نشده اندمناظره آقایان شریعتمداری و رضا پهلویهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر