۱۳۹۷ تیر ۶, چهارشنبه

 محمد نوری زاد:

 شعار مرگ بر فلسطین مردم یعنی مرگ بر بیت رهبری و سپاههیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر