۱۳۹۷ خرداد ۱۲, شنبه

من اگر...  تو اگر !

من اگر نیم نگاهی بکنم سوی بُتی، معصیت است !
تو اگر صیغه کنی جمله بتان،
مرحمت است
 !!؟

من اگر سیبی از این باغ بچینم،
دزدم
 !
تو اگر باغ همه غصب کنی
مصلحت است
 !!؟


من اگر از در میخانه گذشتم،
نجسم
 !
تو اگر دود کنی نصف جهان،
عافیت است
 !!؟

 من اگر شکوه کنم نزد خدا
کفران است
 !
تو اگر تکیه زنی جای خدا،
معدلت است
 ؟!!

من که در آتش حق سوخته ام،
گمراهی است
 !
تو که جز کِذب نیاموخته ای،
منزلت است
 ؟
عاقبت سهم من سوخته جان،
نیران است
سهم آن معدن تزویر و ریا،
مغفرت است
 !!؟
این ترازویِ عدالت که تو را
گشته نصیب...
چه کسی  داده به دستت
که چنین 
 خوش جهت است !!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر