صفحات

۱۳۹۶ مهر ۱۵, شنبه

چهار شنبه های سفید
«« مجمع زنان آزاده ایران »»
رفتارهای نا عادلانه و غیر انسانی را که از صدر اسلام بر سر زنان مسلمان وارد شده ومی شود را، محکوم می کنیم