صفحات

۱۳۹۶ مهر ۱۳, پنجشنبه

عیب زنان برابر خواه مسلمان در کجاست ؟
عیب شماری از زنان از جمله خانم شیرین عبادی اینست که همهء تقصیرها را به گردن آخوندها می اندازند . آنهاحاضر نیستند کمی عقل خودرا بکار بیندازند.


این جماعت آموخته است که از سنت پیامبر اسلام دفاع کنند نه از حقوق ضایع شده زنان. مگر آنها کشیش هستند که بنا به سنت مسیح که حق برابری زن و مرد را به رسمیت می شناسد ناگزیر باشند از آن پیروی کنند.
 بررسی  خلقیات ایرانیان بدون کوچکترین اشاره ای به  نقش سنت پیامبر درشکل گیری رفتارها و کردارهای دوگانه ما ایرانیان