صفحات

۱۳۹۶ مهر ۱۴, جمعه

تنها در ایران قوانین « قرآن » ابدی هستند!
به همین دلیل است که امروز بسیاری  از زنان ایران ترجیح داده اند خود را آزاده بنامند تا مسلمان تسلیم شده به قوانین غیرعادلانه و ابدی