صفحات

۱۳۹۶ مهر ۹, یکشنبه نگاه کنید به فریب های ناجوانمردانه یک آخوند!
                                                    پیش از انتخابات                                         پس از انتخابات