۱۳۹۸ مرداد ۲۳, چهارشنبه




چرا حقوقدانان مقصران اصلی  نابسامانی در آینده خواهند بود؟
موضوع "قانون اساسی" به مساجد کشیده شده است

‏«چهل سال از ‎انقلاب می گذرد، چه کردید؟ مسؤولین چه کردند؟ اولین نقد باید متوجه آنها باشند. هر فسادی از بیکاری است.
عبدالحمید وحیدی
امروز، برهرکسی آشکارشده است که آنچه طی این چهاردهه برسرمردم آمده و هنوزادامه دارد، ناشی از یک قانون اساسی معیوب و ناکارآمد بوده است . بنابراین، درآینده ای نه چندان دور، باید درساختار این قانون اساسی تغییرات اساسی صورت بگیرد.
حال، این پرسش پیش می آید که با توجه به این واقعیت غیر قابل انکار، در راستای تنظیم و تدوین یک قانون اساسی بر مبنای معیارهای شناخته شده در منشور جهانی حقوق بشر، چه تلاشی از سوی فرهیختگان جامعه طی این چهار دهه صورت گرفته است؟
اگر جامعه حقوقدانان ، که بنا به ذات حرفه ای خود، که همانا تلاش درعدم دخالت سیاست و عقیده خاص و گروهی در تدوین قانون اساسی، پا به میدان نگذارند ، این وطیفه را چه کسانی باید بعهده بگیرند؟ مگر نه اینست که براثر عدم توجه به چنین تمهیداتی ، پیشاپیش، یک گروه خاص با سواستفاده از فرصتها، وارد میدان شده و همه چیز را بسوی خواست خود ، تنظیم خواهند کرد؟ آیا، فرصت طلبان از همکنون برای آنروز به کمین ننشسته اند؟ آگر آنها به آرزوی خود دست نیابند، آرام نشست؟
امروز چه تفاوتی میان خواست رو به افزایش مردم ( نظام ولایت باید سرنگون شود) ، با همان خواست پیش از انقلاب ( شاه باید برود ) وجود دارد؟ در شرایط کنونی ، نه تنها گروههای نسبتآ بزرگ سیاسی ( البته در میان هواداران آنها طیف های مختلف وجود دارد) و گروه هایی که تعداد طرفدارانشان از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کند، بلکه هر فرد منفردی که چند صباحی را در بند گذرانده ، در رویای دستیابی به قدرت، همان خوابی را درسرمی پرورانند که درسال ۵۷ انقلابیون آن زمان  با آرزوی آن سربه بالین می گذاشتند. زهی خیال باطل برای همه ، در راستای دستیابی به دموکراسی؟

تا کنون ، کدام پروژه ای  برای تدوین قانون اساسی از سوی جامعه حقودانان ( نه از گرو های سیاسی و منفردین )  پیشنهاد شده است؟

زه که نالیم ، که از ماست که بر ماست!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر