۱۳۹۵ فروردین ۹, دوشنبه

سکوت در مقابل کشتار دسته جمعی مردم بلوچ جنایت استگلمراد مرادی، علی صالح زاده، ضیا صدرالاشرافی، رضا حسین بر

از آنجا که جنایت های رژیم در بلوچستان با سکوت بسیاری ازرسانه ها و نویسندگان و روشنفکران ایرانی و خارجی روبرو شده است،ه

و از آنجا که این جنایت ها کاملا منظم و مستمر و برنامه ریزی شده بوده است،ه


و از آنجا که این جنایت ها در حد وسیعی انجام شده و شامل قتل عام تمامی مردان بیش از ۵ روستا میباشد،ه

و از آنجا که این جنایت ها در حد کشتار دسته جمعی و نسل کشی (جنوسايد)است،ه

و از آنجا که توالد و تناسل دراین روستا‌ها پایان یافته است،ه

اخیرا متوجه شدیم که جمهوری اسلامی در ایران محالفان خود را بطور دست جمعی نابود می کند. از جمله همهء مردان پنج دهکده در بلوچستان که سر مخالفت با دولت را داشته اند و خواست های آنها، حقوق برابر بوده است نه چیز دیگر، به جوخه های اعدام سپرده شده اند.

سکوت در مقابل چنین جنایتی، جنایت علیه بشریت است. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که فریاد بکشیم. و از آنجا که جنایت های رژیم در بلوچستان با سکوت بسیاری از رسانه ها و سکوت در مقابل جنایت، جنایت علیه بشریت است.ه

چون براستی سکوت درمقابل جنایت، جنایت علیه بشریت است. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که فریاد بکشیم.

‫از آنجا که جنایت های رژیم در بلوچستان با سکوت بسیاری از رسانه ها و نویسندگان و روشنفکران ایرانی و خارجی روبرو شده است،ه

‫و از آنجا که این جنایت ها کاملا منظم و مستمر و برنامه ریزی شده بوده است،ه

‫و از آنجا که این جنایت ها در حد وسیعی انجام شده و شامل قتل عام تمامی مردان بیش از ۵ روستا می باشد،ه

‫و از آنجا که این جنایت ها در حد کشتار دسته جمعی و نسل کشی (جنو سايد) است،ه

‫و از آنجا که توالد و تناسل دراین روستا‌ها پایان یافته است،ه

‫و از آنجا پس ازکشتار دسته جمعی مردان روستا ها، اکنون یک رشته سری قتل های زنجیره ای در بلوچستان صورت می گیرد،ه

‫‫و از آنجا که این کشتارها توسط نیروهای امنیتی انجام میگیرد و که مورد تایید بعضی از مراجع تقلید شیعه می باشد،ه

‫و از آنجا که این جنایت ها جنبه مذهبی هم پیدا کرده و امکان دارد که در آیندۀ نزدیک سنی ها را در مقابل شیعه ها قراردهد،ه

‫و با تایید این که جنگ های مذهبی می تواند همبستگی ملی را برهم بزند، و حتی ابعاد منطقه ای پیدا کند

‫و از آنجا که کشته شدگان بلوچ و از یک قوم و ملیت نژادی هستند و امکان دارد که ملیت بلوچ را در مقابل ملیت فارس قرار دهد،ه

‫و با تایید این که هم اکنون شکاف بسیار بزرگی بین فارس و بلوچ وجود دارد،ه

‫و از آنجا که رژیم، بلوچستان را هدف قتل عام و پاکسازی قومی قرار داده است،ه

‫و با تایید این که رژیم کوشش می کند بلوچ ها را در مقابل فارس ها وبلوچستان را در مقابل ایران قرارد دهد،ه

‫و با توجه به این واقعیت که سیاست های رژیم منجر به این شده است که بلوچستان فقیرترین استان مملکت بشود و مردم آن ازکلیه حقوق خود، که مندرج در منشور جهانی حقوق بشر، منشور حقوق مردمان بومی، منشورحقوق زبانی و حقوق شهروندی است، بطور کامل محروم شده اند،ه

‫بطور قطع می توان نتیجه گیری کرد که سیاست ها جمهوری اسلامی دربلوچستان در رده نقض قوانین کشتاردسته جمعی، پاکسازی قومی، جنایت علیه بشریت و نقض منشور جهانی حقوق بشر است. از این جهت، ما از کلیه مردمانآزاده و شرافتمند ایران و تمام آزادیخواهان و تبعیض ستیزان جهان میخواهیم که اقدامات مخرب جمهوری اسلامی را محکوم کنند و از ایجاد یک جنگ داخلی ومنطقه ای جلوگیری نمایند.

‫ما امضاء کنندگان ذیل به خاطر احقاق حقوق تمامی مردمان ایران و استقرار یک نظام مردمی و دمکراتیک در آن، از تک تک شما دعوت میکنیم این دادنامه را امضاء کرده و از دیگران نیز بخواهید که آنرا امضاء نموده و منتشر کنند.

‫ چهارشنبه، 23 مارس 2016
   
     ننگ و نکبت بر آن ایرانی که خود را مسلمان بنامد !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر