۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۷, جمعه

قانون اساسی خواهان سکولار دموکرات 

غیر ایدئولوژیک وغیر وابسته به فرد یا  گروه خاصهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر