۱۳۹۷ بهمن ۱۸, پنجشنبه

دیگر کارد به استخوان رسیده است

رضا شیرازی
براستی روشن تر، صریح تر و آشکارتر از این پیام، پیامی شنیده اید؟ من بچه هفت تپه ام گرسته ام گرسنه.

براستی چرا حمایت کننده ای نیست؟ کجایند روشنفکران مردم دوست؟ حامیان کارگران تا به امروز چه اقداماتی در حمایت از کارگران هفت تپه انجام داده اند؟ دمکراتها، جمهوری خواهان و سوسیالیست های که ظاهرا باید از مطالبات کارگران ایران حمایت کنند کدام راه کار عملی و مشخصی را در حمایت از کارگران به پاخواسته هفت تپه، کارگران فولاد اهواز و کارگران … محقق کرده اند؟ دوران و دوره حمایت لفظی ما دیگر نه کارساز و نه موثر و تعیین کننده است، باید قدم پیش گذاشت هم در خارج از کشور و هم در داخل.
حمایت از کارگران معترض هفت تپه و کارگران فولاد اهواز و کلا جنبش کارگری ایران راه کار عملی می طلبد و کارگران معترض در شوش و همه شهرهای کوچک و بزرگ منتظرند که روشنفکران منتقد قدرت و وضع موجود گامی فراپیش بگذارند و در عمل نشان دهند، حامی کارگران ایران هستند. شاید حمایت های کارساز عملی باعث پیوند طبیعی روشنفکر مستقل از قدرت با نیروی کار گردد. پیوندی که می تواند در روند جنبش اجتماعی ایران مبارزات صنفی را به مبارزات سیاسی نزدیک و نزدیک تر کند.
@shahrvandyar

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر