۱۴۰۱ آذر ۱۸, جمعه

 درروزجهانی حقوق بشرعلیه اعدام وکشتارجوانان ایران بپاخیزم. 


بهروز ستوده 

توحش خامنه ای وحلقه کوچک جانیان پیرامون اوکه همان خدایان اعدام وکشتاردهه 60 هستند این روزها به اوج رسیده است واین توحش فقط وفقط ناشی از ترس روزافزون ازانقلاب شکوهمند زن-زندگی-آزادی است که بنیان کل نظام خونریزحکومت جهل وجنایت را نشانه گرفته است.

مهره چینی های خامنه ای وجمع کردن کسانی که 43 سال سابقه آدمکشی دارنددرزیرچتربیت رهبری مدتها پیش ازآنکه خیزش سراسری زنان وجوانان ایران آغاز شود دقیقا برای چنین روزهائی بوده است.اما آنچه ذهن علیل خامنه ای نتوانسته بود محاسبه کندتفاوت وماهیت انقلابی خیزش سراسری کنونی با خیزش ها واعتراضات قبلی است، درارزیابی ذهن علیل خامنه ای ودستگاه سرکوبگرش تصورشده بود که این بارنیزمانندگذشته با یک یورش سبعانه وبگیرو ببندوزندان وشکنجه واعدام میتواند معترضان را سرکوب نمایند،غافل ازاینکه این خیزش ازجنس انقلاب وفراترازآن ازجنس یک رنسانس ایرانی است برای برچیدن تمام مظاهرظلم وفساد وبی عدالتی و نابرابری وتبعیض های مذهبی وقومی وجنسی وجنسیتی است.  

دوماه ونیم است کابوسی بنام انقلاب زن-زندگی- آزادی خواب را چشمان خامنه ای وتمام کسانی که 43 سال برشانه های مردم ایران سوارشده وکشوری را ویران کرده اند ربوده است. کشتارصدها جوان وکودک ودستگیری وشکنجه هزاران معترض خیابانی نه تنها نتوانسته است انقلاب نوین مردم ایران شکست دهدبلکه دامنه این انقلاب دوران ساز با اعتصابهای کارگری ودانشجوئی وبازاریان عمق وگسترش بیشتری پیدا کرده است، ودرچنین شرایطی است که خامنه ای وخدایان دهه 60 به حربه شکنجه واعدام واعتراف اجباری یعنی همان شیوه ای که دردهه 60 به آن متوسل شدند وبقای حکومت اسلامی را موجب گردیدند روی آورده اند! صدورسریع احکام اعدام فله ای برای تعدادی ازجوانان معترض دستگیرشده واجرای حکم اعدام درمورد محسن شکاری به اتهام مضحک ونخ نمای "محاربه" ! فقط بیانگروحشتی است که سرتاپای حکومت خودکامه خامنه ای را فراگرفته است، وحشت ازسرنگونی وکشیده شدن به پای میزمحاکمه به اتهام جنایت علیه بشریت. 

برای جلوگیری ازخونریزی بیشترخامنه ای وخدایان دهه 60 میبایستی جهانیان را به کمک طلبیدتا بلکه بشریت متمدن علیه توحش جانیان حاکم برایران وارد صحنه شوند. 10 دسامبرکه مصادف باروزجهانی حقوق بشراست فرصت مناسبی است برای چندمیلیون ایرانی خارج ازکشورکه صدای جوانان دستگیر شده وزندانیان سیاسی-عقیدتی باشند. شعار"اعدام درایران ممنوع" و"زندانی سیاسی آزادگردد"میتواندتوسط ایرانیان درسرتاسردنیا طنین افکن شودونهادها وشخصیت های حقوق بشری و دولت های مدعی مدافع حقوق بشر را برای متوقف کردن احکام اعدام جوانان ایرانی به کمک طلب طلبیده شوند. جان عزیزدهها جوان ایرانی درخطراست ایرانیان خارج ازکشوربا تظاهرات و تجمع ها درسرتاسردنیا میبایستی به وظیفه ملی وانسانی خود عمل کرده وروزشنبه 10 دسامبررا به روز دفاع اززندانیان و تلاش برای لغواحکام اعدام وآزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی اختصاص دهند.    

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر