۱۴۰۱ آذر ۱۷, پنجشنبه

روزجهانی حقوق بشر،

 صدای حقوق بشر مردم ایران درسراسرجهان باشیم.  


75 سال پس ازشکست فاشیسم هیتلری وتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشردر 10 دسامبر1948،جمهوری اسلامی جنایاتی رادرایران مرتکب شده ومیشود که فراترازفاشیسم هیتلری یادآوردوران توحش وبربریت قبایل ماقبل تاریخ است.ایده تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشروتأکید برجهانشمولی وفرامرزی بودن این سندتاریخی ازآنجا ناشی گردیده است که دولت ها وصاحبان قدرت نتوانند به بهانه قوانین داخلی وسنت های محلی، آزادی وکرامت انسانی را موردتجاوزقراردهندوحقوق طبیعی فردی واجتماعی انسانها را پایمال سازند. متأسفانه چنددهه پس ازتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشرکه دولت ایران ازنخستین امضاکنندگان آن بود، درایران کنونی باندهای تبهکاری حکومت میکنند که ازروزنخست بیشرمانه رسماًوعلناً اعلام کرده اندکه با حقوق بشروآزادی انسان مخالف اندوخودرا مکلف به اجرای قوانین شرعی والهی درجامعه میدانند! قوانین شرعی که درحقیقت تبعیض وتجاوز وکشتاروقتل وغارت وشکنجه واعدام مخالفان ودگراندیشان را مجازمیداندوپاداش اخروی به مرتکبان جنایت میدهد! 

جمهوری اسلامی که 43 سال باگستاخی تمام وعلیرغم دهها قطعنامه سازمان ملل و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر، به نقض سیستماتیک وروزمره حقوق بشردرایران ادامه داده وهرگونه اعتراض ومخالفتی را با گلوله پاسخ داده است، امروزبا یک رستاخیز وقیام ملی ایرانیان درسرتاسرایران مواجهه گردیده است. با پیشاهنگی زنان و جوانان در خیزش سراسری ایران شعار"زن- زندگی- آزادی" به شعارجهانی تبدیل شده است وپشتیبانی بشریت متمدن وافکارعمومی جهانیان ازمبارزات مردم ایران برای برچیدن سیستم ضدبشری حاکم برایران موجب گردیده است حکومت اسلامی بیش ازپیش درجهان منفورومنزوی گردد. اکنون نیز حکومت اسلامی کودک کش، اعلام کرده است که با کمیته حقیقت یاب پیشنهادی  شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات ونقض حقوق بشردرجریان خیزش سراسری اخیرهمکاری نخواهد کرد، بدین ترتیب حاکمان  برایران مصمم اند برای حفظ وادامه سلطه ضدبشری خودهمچنان به وضعیت کنونی نقض حقوق بشر در ایران ادامه دهند! 

کارزارحقوق بشربرای ایران ازتمام نهادها و شخصیت های مدافع حقوق بشروحرمت وکرامت انسانی درتمام کشورها درخواست میکند که برای حمایت ازمردم ایران که پس از43 سال تحمل زجروشکنجه وانواع تبعیض های حکومت اسلامی برای بدست آوردن حقوق انسانی خود قیام کرده اند امسال به مناسبت 10 دسامبروسالگردتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، ازتمامی ابزارهای قانونی ورسانه ای واجتماعات وتظاهرات خیابانی برای تحت فشارقراردادن دارودسته های یاغی وضدبشرحاکم برایران استفاده نمایند. فاشیسم اسلامی مانند فاشیسم هیتلری محکوم به شکست ونابودی است. 

"زن- زندگی- آزادی" 

کارزارحقوق بشر برای ایران 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر