۱۴۰۱ دی ۱, پنجشنبه

 پایان شب دراز44 ساله نزدیک است. خورشیدخانم ایران درراه است. 


بهروز ستوده 

چیزی به انتهای شب سیاه 44 ساله ای که سایه پلیدش رابرایران وایرانیان افکنده است باقی نمانده وخورشیدخانم این سرزمین این باردرقامت یک رستاخیزبزرگ ملی بنام زن-زندگی-آزادی که حالادیگرنام ونشان آن دردنیا جهانگیروشٌهره خاص وعام شده است با گام های آرام واستوار، خودرابرای طلوع کردن آماده میکندودورنیست که شب پرستان وپاسداران سیاهی وتباهی به تعبیرتوماج فرزندعزیزملت که هم اینک دردست جانوران درنده خوی حکومت اسلامی اسیراست هریک درجستجوی سوراخ موش بگردند.     

اگرگفته شودتاریح پرفرازنشیب ایران هیچ شبی را به درازای شب 44 ساله حکومت اسلامی به خودندیده است سخنی گزافه نیست.تاریخ را ورق بزنیدوببینید آیااین سرزمین چنین روزگارسیاهی با چنین موجودات تبهکاری درحاکمیت به خوددیده است!؟ ازآن زمان که هنوزکاغذوقلمی برای ثبت وضبط تاریخ وجودنداشته است وایرانیان تاریخ وحوادث روزگارخویش رابرسنگ وپوست حیوانات مینوشته اند تا به امروزکه انسان امروزی  تاریخ را با نوشته وتصویروصداوفیلم وغیره مستندمیکند،آیا سرزمین ایران قوم وقبیله ای مهاجم بااین درجه ازتوحش وبربریت طایفه آخوندمعمم ومکلاوباورمند به ولایت فقیه به خود دیده است؟! مگرنه اینکه این سرزمین درطول تاریخ چندهزارساله خودبارهاموردحمله وهجوم بیگانگان قرارگرفته است ومگرنه اینکه مهاجمین بیگانه پس ازتسخیرایران درفرهنگ وتمدنی که خودازآن بی بهره بوده اندجذب شدندوبزودی خویشتن را پاره ای ازمردمان این سرزمین بشمارآوردند وخودرا حافظ ونگهبان فرهنگ وسنت های زیبای آن دانستند، پس چه شدکه 44 سال پیش نابهنگام طایفه ای آدمخواربرای ویران ساختن هرچه بوئی ازانسان وانسانیت ونشانی ازایران وایرانیت داشت براین سرزمین مسلط شدند؟! پاسخ این سئوال روشن است، اینباردشمن ازدرون کشوروباشکل وشمایل ایرانی اما درحقیقت دشمن سوگندخورده ایران وایرانی به این سرزمین ومردمش یورش آورده بود.  

آری اینباربرخلاف گذشته ایلغاربه ایران نه ازبیرون مرزها بلکه ازدرون ایران وتوسط ایرانی نماهای دشمن انسانیت وایرانیت صورت گرفت وهدف این حمله داخلی، تبدیل مردمان این سرزمین ازهرتیره وتباربه "امت اسلامی" بود بااجرای قوانین وسنت های ضدبشری وضدایرانی درجامعه! 44 سال کشتاروسرکوب هرنوع دگراندیشی درایران،بردارکردن هزاران جانهای شیفته آزادی وعدالت ومخالف تبعیض،مغزشوئی نسلی پس ازنسل دیگرازمهدکودک تا دانشگاه،سنگساروقطع دست وپا چشم کردن واسیدپاشی برچهره زیبای زنان ودختران ایرانی،ومانوروعربده کشی همیشگی ازاذل واوباش ولات ولوت های دستگاه عوامفریب روحانیت شیعه به منظورایجاد رعب ووحشت درجامعه، همه وهمه درراستای تبدیل مردمان این سرزمین به امت اسلامی بوده است که خوشبختانه رستاخیزبزرگ زن-زندگی-آزادی آنچه راکه ایران ستیزان تهی مغز درطی 44 سال گذشته رشته بودندپنبه کردونقطه آغازی شدبرای رنسانس ایرانی.   

خورشیدخانم که هستی بخش به کٌره زمین است وازدیربازمورداحترام وستایش نیاکان پاک سرشت ما بوده است سرانجام پس از44 سال تقلای مفتضحانه طایفه ای ویرانگروایران ستیزبرای خلق امت اسلامی دراین سرزمین باستانی که روزگاری یکی ازعمده ترین مراکزتمدن بشری بوده است، امروزه درقامت زنان این سرزمین وبرای برچیدن بنیان توحش دارودسته های ایران وایرانی ستیزقدبرافراشته است وخورشید خانم های ایران بعنوان طلایه داران آزادی مردم میروندکه دست دردست مردان ایران این لکه ننگ را ازتاریخ مردمان این سرزمین پاک سازند. تولد دوباره خورشیدسربلندی مردم ایران خجسته باد.         

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر