۱۴۰۲ آبان ۱۹, جمعه

 سرماررا چه کسی میزند؟ 


بهروز ستوده 

اگرگفته شودآتش بیاراصلی جنگها وآشوب ها وناآرامی ها درخاورمیانه فاشیسم مذهبی حاکم برایران است گزافه گوئی نیست،همچنین اگرگفته شود درجنگی که هم اکنون بین گروههای  واسرائیل جریان دارد وهمه روزها صدا غیرنظامی اعم از زن ومرد وکودک بیگناه را به کام مرگ میکشاند وهزاران نفررا آواره میسازد شده است دستان خون آلود خامنه ای وحاکمیت جمهوری اسلامی دراین جنگ پیدااست بازهم گزافه گوئی نیست،

اگرچه همه کشورها وحتی اسرائیل بخاطرمحدود نگاه داشتن جنگ وجلوگیری ازگسترش آن به سایرکشورها فعلا صلاح دیده اند ازعدم وجودمدارکی بردخالت مستقیم ایران درحمله وحشیانه وتروریستی حماس و جهاداسلامی در7 اکتبربه اسرائیل سخن بگویندکه این خودموهبتی است برای مردم ایران و سایرکشورهای خاورمیانه. اما کیست که نداند حماس وحزب الله و جهاداسلامی ودهها گروه تروریستی دیگر توسط جمهوری اسلامی وبا هدف برهم زدن ثبات وامنیت درخاورمیانه، وباج خواهی ازقدرتهای بزرگ بوجودآمده اند، وکیست که نداندجانیان حاکم برایران ازبدوتأسیس حکومت جهل وجنایت خود درایران استراتژی این حکومت را برصدور انقلاب اسلامی(بخوانیدبوجودآوردن وسازماندهی گروههای تروریستی ونیابتی درکشورهای خاورمیانه واقدام به بحران سازی جنگ افروزی درایران ومنطقه) بنانهاده اند.اینکه خمینی دربحبوحه جنگ ویرانگر8ساله ایران وعراق گفت :"جنگ رحمت است"  ودرسایه جنگ فرمان اعدام هزاران دگراندیش ومخالف حکومت اسلامی را صادروهرصدای مخالفی را درگلوخفه کرد، یکی از"رحمت"های جنگ برای خمینی و حکومت اسلامی بود.  اینکه آخوندخاتمی پس ازاخراج ازگردونه قدرت گفت: جناح مقابل برای دولت اوهر9 روزیک بحران درست میکرده اند، شاهدی است براین واقعیت که دوام وبقای حکومت ولایت فقیه درایران با جنگ وستیزوبحران سازی وسرکوب وکشتاروزندان وشکنجه مخالفان ومعترضان عجین شده است.   

علیرغم تبری جوئی خامنه ای ونوکرش آخوندحسن نصرالله درلبنان که بارها اعلام کرده است ازپول وخوراک وپوشاک واسلحه وهرآنچه حزب الله داردتوسط جمهوری اسلامی تأمین میشودورهبران حماس وجهاداسلامی نیزدرهرمناسبتی ازکمکها وپشتیبانی بی دریغ جمهوری اسلامی به"جبهه مقاومت" تشکرکرده اند، اگرکسی بخواهدذره ای دردست داشتن جمهوری اسلامی درحمله داعش واراین دوگروه تروریستی به اسرائیل که موجب حمله متقابل و گسترده ارتش اسرائیل به غزه شد شک کند، همچنین اگرکسی بخواهد دراستفاده حماس و گروههای تروریستی ازمردم غزه بعنوان سپرانسانی واستفاده این گروهها ازاماکن عمومی وبیمارستان ها بعنوان انبارمهمات واسلحه وپایگاه موشک پرانی به سمت اسرائیل شک کند فقط کافی است نگاهی کوتاه به کارنامه سیاه وسیاست های داخلی و خارجی وعملکرد این حکومت درچهاددهه گذشته درخاورمیانه بیفکند تا متوجه شودکه این سیاست ها ازابتدا درجهت برنامه تروریست پروری درخاومیانه وسرکوب وایجاد رعب ووحشت درداخل کشوراتخاذ شده است. درحقیقت ایجاد گروههای شبهه نظامی درکشورهای مختلف خاورمیانه با هدف ترویج تروریسم اسلامی و جنگ افروزی دراین کشورها ازیکطرف وسرکوب وزندان وشکنجه وکشتارمعترضان درداخل کشورفقط درچهارچوب یک استراتژی کلان "حفظ کیان جمهوری اسلامی" قابل تفسیراست.اینکه سران جنایتکارسپاه پاسداران با افتخاراعلام میکنند که : جمهوری اسلامی امروزه کنترل 5 پایتخت را درخاورمیانه دردست دارد به این معنی است حکومت داعشی جمهوری اسلامی با کمک وحمایت روسیه وچین  درعرصه نظامی وموشک سازی به چنان اقتداری رسیده است که هروقت اراده کند میتوانداین منطقه را دچارجنگ ونارآرامی نماید. 

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان خامنه ای پس ازحمله وحشیانه حماس وجهاداسلامی به اسرائیل درحالیکه ازشادی درپوست خود نمی گنجید درجمع دانشجویان بسیجی به تشریح این "پیروزی بزرگ"پرداخت ودرپاسخ به این سئوال که : جمهوری اسلامی چه وقت قراراست وارد غزه شود؟! چنین گفت: باید بپرسید جمهوری اسلامی چه وقت قراراست ازغزه خارج شود؟! حسین شریعتمداری با تکرارآن گفته خمینی که "اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود" به دانشجویان ذوب شده درخامنه ای وعاشقان شهادت یادآورشدکه نیروهای نیابتی ومزدوران جمهوری اسلامی درهمه جای خاورمیانه حضوردارند. اوبه دانشجویان بسیجی چنین میگوید:"ماونیروهای مقاومت که امروزه سراسرجهان اسلام را فرا گرفته است، یک روح واحد هستیم.آنها همان ماهستند وماهمان آنهائیم، که درغزه و لبنان ویمن وعراق وسوریه حضورداریم پس ازصحنه خارج نشده‌ایم که بخواهیم وارد شویم".  

با این مقدمه واعتراف وعملکرد جمهوری اسلامی ورهبران گروههای نیابتی این حکومت درکشورهای خاورمیانه  اگرگفته شود سرماردرایران است این هم یک واقعیت است و گزافه گوئی نیست چرا که ماری  بنام خمینی وپیروان تهی مغزاوازروزنخست که حکومت مرگ آفرین خودرا درایران تأسیس کردند نابودی اسرائیل را دردستورکارحکومت نوبنیاد خودقراردادند وازآن زمان است که نام ایران وارد مناقشه تاریخی اعراب و اسرائیل شده است وطنزتاریخ این است که درست درزمانی که کشورهای عربی و سازمان آزادیبخش وفلسطینی ها به این نتیجه رسیده بودند که جنگ وستیزه جوئی راه حل مناقشه بین اعراب و اسرائیل نیست ومیبایستی به گفتگو و راه حل سیاسی روی آورند، درچنان زمانی بود که خمینی وحکومت نوبنیاد اسلامی اش با شعارنابودی اسرائیل وارد معرکه شدند و جان تازه ای به کالبد اسلام سیاسی وبنیادگرائی اسلامی درخاورمیانه دادندوعملا کشورایران را به پایگاه فکری ولوجستیکی تروریسم اسلامی تبدیل کردند.شعارمحواسرائیل ویهودستیزی جمهوری اسلامی تاآنجا پیش رفت که رئیس جمهورونمایندگانش درسازمان ملل ومجامع بین المللی درمقابل چشمان نمایندگان کشورها علناً ازانکارهولوکاست ونابودی اسرائیل سخن گفتند بدون اینکه توبیخ وتنبهی ازجانب سازمان ملل وجامعه جهانی متوجه حکومت تروریست پرورجمهوری اسلامی گردد! بدین ترتیب ماری که درقامت خمینی وجمهوری اسلامی درایران وخاورمیانه متولدشد دیری نپائیدکه بچه مارهائی را با نامهای گوناکنون ولی با هدفی یکسان دردامان جمهوری اسلامی وبا پول مردم ستمدیده ایران پرورش پیدا کردندتا بچه مارها تفکرصدورانقلاب اسلامی خمینی را درکشورهای خاورمیانه محقق سازند بنابراین حمله وحشیانه حماس وجهاداسلامی ومتعاقب آن حمله تمام عیارارتش اسرائیل به غزه برای نابودسازی گروههای تروریستی که تاکنون هزاران غیرنظامی بیگناه را به کام مرگ کشانده است اگرچه آتش بیاران اصلی آن ازیکطرف جمهوری اسلامی وگروههای تروریست نیابتی وازطرف دیگرراست گریان حاکم در دولت اسرائیل اند که به هیچ وجه حاضربه قبول طرح دودولت اسرائیل وفلسطین نیستند میباشند اما درتصویری بزرگتردست قدرتهای جهانی ومنافع آنان بویژه روسیه وپوتین جنایتکاروچین را نبایدفراموش کرد.    

آری سرمارتروریسم وجنگ افروزی جمهوری اسلامی وبیت خامنه ای است اماگفتن این واقعیت که سرماردرایران است بدون مخالفت باجنگ و حمله نظامی به ایران میتواند این شبهه را بوجود آوردومشکل زاگرددهنگامیکه پاره ای ازهموطنان ایرانی بواسطه تنفرشدید وبحقی که ازجمهوری اسلامی جنایتکاردارندبرای رهائی ازشّراین جانیان حاکم برایران نسبت به یک حمله نظامی وکشانده شدن جنگ به ایران یک نوع احساس رضایت وهمدلی میکنند.این دسته ازهموطنان گویا تصویری که ازجنگ وحمله نظامی به ایران درذهن خود ترسیم کرده اند این است که اسرائیل ومتحدانش میایند ومقرخامنه ای وسران جمهوری اسلامی وفرماندهان سپاه وارتش ومراکزقدرت نظامی وسیاسی رژیم را نابود میکنند ومیروندودریک وضعیت بی حکومتی ونابودی ارکان قدرت جمهوری اسلامی شرایط برای تشکیل حکومت مطلوب آنان آماده میشود! چنین تفکرساده انگارانه ای ازجنگ وحمله نظامی به ایران ازآنجا سرچشمه میگیرد که این دسته از هموطنان به نتایج ومصیبت ها وویرانی های ناشی ازجنگ واینکه اگر توهم آنان درمورد نابودی سریع حکومت اسلامی محقق نشد فکرنمیکنند بلکه فقط وفقط به برانداری سریع و کسب سریع قدرت با اتکأ به حمله نظامی به ایران می اندیشند! شکل ونحوه براندازی وفردای حمله نظامی و برپاشدن یک جنگ ویرانگر که هزاران هزارغیرنظامی درایران  کشته ومجروح وآواره خواهندشدفکر نمیکنند! دقیقا سرماردرایران است اماگفتن این واقعیت که سرماردرایران است بدون مخالفت با حمله نظامی به ایران ازجانب پاره ای ازهموطنان ایرانی وقتی مشکل زا میگردد که یک نوع احساس رضایت وشادمانی نسبت به حمله احتمالی نظامی به ایران مشاهده میشود. درست است که سرماردرایران است اما پرشس این است که سراین مارراچگونه وچه کسانی باید بزنند؟ همه میدانیم که سرماردرایران است وتاروزی که جمهوری اسلامی درایران حکومت میکند نه مردم ایران ونه کشورهای خاورمیانه روی آرامش نخواهنددید اما سئوال مهم این است که چه کسی وچگونه باید سرماری که بچه هایش هم حالا به مارهای بزرگی  تبدیل شده اند بزند؟  

به جرأت وبا اطمینان میتوان گفت که سرمارجمهوری اسلامی رامیبایستی مردم ایران بزنند، گزینه دومی وجودندارد اگرقراراست مردم ایران وخاورمیانه پس اززدن سرماربه آرامش وصلح ووبازسازی ویرانگری های جمهوری اسلامی و نیروهای مخرب نیابتی اش درمنطقه برسند. انقلاب زن زندگی آزادی آوازه اش جهانگیرشد وازپشتیبانی تمامی انسانهای شیفته آزادی وعدالت درسرتاسرجهان برخوردارشده است طلیعه زدن سرماررا توسط مردم ایران نویدداده است.مردم ایران وخاورمیانه که سالهااست نتایج حمله نیروهای خارجی وجنگ را دیده اند بدرستی میدانندجزمرگ وویرانی وآوارگی انسانها چیزدیگری است. افغانستان وعراق وسوریه ولیبی وامروزغزه درمقابل چشم مااست، کسانی که جنگی طلبی خود وحمله نظامی به ایران را با واژه دمکراسی خواهی و رهائی ازشرجمهوری اسلامی پنهان میکنند بایدبدانندکه حاصل حمله نظامی به ایران دمکراسی وآزادی مردم ایران نخواهدبود. مخالفت با جنگ وحمله نظامی به ایران نیست به معنی تأییدادامه حیات حکومت جنایتکاراسلامی نیست آنچنانکه عوامفریبان تشنه کسب سریع قدرت با حمله نظامی خارجی تبلیغ میکنندبلکه منازعه بین دودیدگاهی است که یکی به قدرت مردم برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی وپی ریزی ایرانی دمکراتیک ورفع تمام تبعیض ها باوردارد ودیگری به قدرت حمله نظامی نیروهای خارجی برای برانداختن حکومت جهل وجنایت که درشعار"سرماررابزنید" نمودارد میشود غافل ازاینکه درمحاسبات اسرائیل وقدرتهای خارجی برای حمله به ایران تنهاچیزی که دخیل نیست آرزوی این دسته از ایرانیان شیفته حمله نظامی به ایران اند. شیفتگان کسب سریع قدرت درایران آنهم با توسل به حمله نظامی اسرائیل ونیروهای خارجی دراین میان عِرض خودمیبرند وبرزحمت مردم دربند ودردمندمردم ایران می افزایند.    

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر