۱۴۰۲ خرداد ۱۸, پنجشنبه

     بنام زن زندگی آزادی  

                     فراخوان مشترک همه هسته های شورایی انقلاب    زن زندگی ازادی

ما همه نیروهای پیشگام متشکل و متحد ،در دل همه هسته های انقلابی ، بر اساس باور مشترکمان از فلسفه انقلاب برگرفته از شعار واحدمان  ،  زن زندگی ازادی ، از همه ازادی خواهان و مبارزین واقعی درخواست میکنیم بر اساس یک هدف تاکتیکی مشترک و مشخص مبارزاتی  ،  یعنی  اقدام عملی برای ازادی فوری همه  زندانیان سیاسی و تسخیر سفارتخانه ها و اغاز اعتصابات سراسری  بصورت همبسته و متشکل و سازمانیافته ،به جبهه انقلاب بپیوندند.
این فراخوان مشترک براساس  درک ضرورت ،  تداوم جنبش انقلابی   و عبور به مرحله سرنگونی ،و برای کسب پیروزی قطعی با تغییر تاکتیک مبارزاتی  ، از مقاومت تا امادگی برای نبرد نهایی ، توسط پیشگامان  متحد و راهبر و سازماندهی شده در جبهه واحد انقلابی  صادر میگردد
ما بر اساس باور مشترکمان ، معتقد به ساخت دستگاه واحد رهبری انقلاب نیستیم اما هر یک از ما ، در طول جنبش انقلابیمان رهبر سازمانده ، در ایجاد هسته های مبارز و انقلابی هستیم .
 ما باورمندیم که هدف  نهایی جنبش انقلابی زن زندگی ازادی ، سرنگونی رژیم جنایتکار و مزدور در  حاکمیت و حکومت  اسلامی  و برقراری یک نظام صد درصد دئموکراتیک،  تنها در یک رزم مشترک و در یک جبهه مشترک ،علیه دشمن مشترک  و بر اساس یک باور مشترک ،میتواند به پیروزی کامل و مشترک برسد.  

ما نیروهای انقلابی اینک متحد گشته ، بعنوان  اپوزسیون واقعی ،برای تسخیر قدرت ،مبارزه نمیکنیم و تنها هدفمان از مبارزه  ، بزیر کشاندن قدرت متمرکز و مقدس گشته است  .ما باورمندیم که وظیفه اپوزسیون واقعی ،تسخیر قدرت نیست بلکه بزیر کشاندن و سرنگونی قدرت متمرکز و تقسیم برابر قدرت، به همه شهروندان ستم دیده ، در همه هویتهای موجود انان است زیرا که باور داریم ستم هویت ساز است .ما باور داریم که اپوزسیون واقعی ،  باید راهکار مناسب و عملی ، برای چگونگی سرنگونی رژیم را ارائه کرده و همچنین تصویری شفاف از نظام اینده را ، به همه ستم دیگان سرزمینمان  ارائه نماید  .نظامی که استقلال و  برابری و ازادی و اجرای عدالت اجتماعی را برای همه ستمدیدگان تامین و تضمین کرده و راهکار عملی کردن ان را ارائه نماید.
هدف واقعی جنبش انقلابی زن زندگی ازادی، سرنگونی قدرت متمرکز و حاکمیت و حکومت جمهوری ننگین اسلامی ، با توسل به  قهر انقلابی همه نیروهای مبارز در همه هویتهای ستم دیده تا  نابودی کامل دستگاه ستمگریست.
هم وطنان مبارز،یکی از بزرگترین دستاوردهای جنبش انقلابیمان ، که در نتیجه  قهرمانی همه  جان فشانان قهرمان و با نثار خون انان و در صحنه های نبرد و مقاومت ایجاد گشته ، همبستگی ملی و جهانی شده است.   به هم تنیدگی خونهای ریخته شده قهرمانانمان  توسط جلادان حاکم در صحنه های نبردهای خیابانی در سراسر سرزمینمان در  نهایت باعث کسب همبستگی و کسب اتحاد مبارزاتی  همه ستم دیدگان طبقاتی و ملی  و جنسی وطبقاتی و ایدئولوژیک  در موطن اشغالیمان است  .
 زنان و مردان پیشگام قهرمان ، بیکاران و کارگران مبارز بهمراه دانشجویان و دانش اموزان و  معلمان و اساتید ،در  همراهی با پرستاراران و پزشکان و اصناف و همه ستم دیدگان ، در هر هویت ملی و زبانی و فرهنگی و باورمندی ، متحدانه ، علیه دشمن مشترک بسیج گشته و در شکل میلیونی و در سراسر میهن اشغالیمان با نبردهای خیابانی در شکل چنبشهای اعتراضی ،به جبهه انقلاب پیوستند.
کرد وترک و بلوچ وعرب و فارس ولر ومازندرانی و ترکمن و خراسانی و سیستانی و گیلک و تالشی ، در هر هویت طبقاتی و صنفی در نهایت با باور به رمز پیروزی انقلاب ،متحد گشتند.
 جنبش انقلابی ایجاد گشته   با شرکت میلیونها  مبارز ، در سراسر وطنمان  و در همه هویتهای ملی وجنسی وطبقاتی و باورمندی و  در هر  صنفی  بر اساس باور مشترک  به رمز رموز انقلاب ،  در شعار و فلسفه انقلابی،  زن زندگی ازادی ،موفق به کسب این اتحاد مبارزاتی  و همبستگی خلل ناپذیر ان شدند. .میلیونها هم وطن بی وطن گشته  نیز در سراسر جهان در حمایت از انقلاب به جنبش انقلابی پیوسته و اعلام همبستگی کردند.  حمایت میلیاردی ازادیخواهان جهان در حمایت از انقلاب و در محکومیت جنایتکاریهای رژیم اسلامی در قتل عام و کشتار و سرکوب ، ابعاد این همبستگی را در بعد جهانی گسترده ساخت.
دومین دستاورد جنبش انقلابی کشف حجاب از  ماهیت پلید و جنایتکار  و ضد بشری از تفکر و تقدس حاکم اسلامیست.لذا جنبش انقلابی با بزیر کشاندن این تقدس خواهان جایگزینی یک تقدس دیگر نیست.راهکار پیشنهادی ما پیشگامان جنبش انقلاب      برقراری حاکمیتهای دئموکراتیک شورایی و لائیک است.

ما پیشگامان جنبش انقلابی معتقدیم در شکل اتحاد مبارزاتی همه ستم دیدگان و با ایجاد یک جبهه انقلابی و بر اساس باورمندی به یک شعار و فلسفه انقلابی میتوان ،همه ستمد دیدگان را برای سرنگونی رژیم بسیج و سازماندهی کرد. عدم انتشارگسترده و  بموقع این باور مشترک ، به همراه   سانسور و تحریف گسترده فلسفه واقعی انقلاب در تمامی رسانه های انحصاری موجود در جهان  ،توسط همه اپوزسیون نماها و رهبران خود خوانده  که برای کسب رهبری مطلق خود و قدرت سیاسی اینده  بر موج انقلاب سوار گشتند باعث گشت تا این فلسفه انقلاب به  باور مشترک همه ستم دیدگان تبدیل نگردد  . علت عدم پیوستن بخش اعظمی از قشر خاکستری و جنبش کارگری و بخش اعظم ستم دیدگان  به جنبش انقلابی ، تنها در ترس ناشی از  غریزی  انان نیست  بلکه عدم باور به یک راهکار مشخص و مشترک بعنوان هدف نهایی  برای کسب رهایی کامل بود .سرکوب خونین پیشگامان قهرمانمان بهمراه شعور ناخودآگاه غریزی ، باعث بیتفاوتی میلیونها انسان تحت ستمی بود که باور و امید و اعتماد انان توسط  همه جریانهای اپوزسیون نما در تاریخچه منفور در بی عملی مطلقشان و هستی نکبت بار انان خدشه دار گشته بود.دفاع از شرافت و کرامت انسانی حکم انسانیت انسان است  و هزینه انسان بودن و انسانیت بالاست .زیرا  از زمانی که بیشرفان  حاکم گشتند شرافت نایاب گشت. 
با تحریف فلسفه انقلاب توسط همه رسانه های  انحصاری در برون مرز و با اجرای سیاستهای توطئه و تفرقه و علم کردن رهبران خود خوانده و  ایجاد اتحادها و ائتلافهای پوچ و بیهوده و مخرب برای  حذف رقبای سیاسی  ، همبستگی ایجاد شده در شکل جهانی ، اسیبهای جدی دیده است.دستاورد جنگ  مابین همه جریانهای اپوزسیون نما ،برای کسب قدرت سیاسی ،در بیش از چهار دهه گذشته در نهایت باعث   تداوم حیات ننگین رژِیم جنایتکار اسلامی  و نابودی باور عمومی  به راهکارهای بیشمار و متضاد و در تناقض  با کسب  اتحاد لازم ستم دیدگان بوده و هست .

هم وطنان مبارز،همچنانکه آگاهید ، توطئه جهانی قدرتهای جهانی در همراهی و هدایت  سیاستهای رژیم جنایتکار کارگزاری گشته در سرزمینمان ، با هدف تخریب  همبستگی  ملی و جهانی گشته  و برای  شکست جنبش انقلابی از ماههای پیش بشدت سرعت گرفته و باعث سرخوردگی بخش عظیمی از نیروهای مبارز گشته است.  فریبکاریهای سیاسی  با وعده های رنگارنگ در محکومیتها و تحریمهای ساختگی  توسط همه سران فاسد  در دل همه دولتهای جهانی  و در همه ارگانهای مهم سیاسی از جمله پارلمانها ، توانست فشار افکار عمومی جهان را بفریبد . همچنین ،فرصت کافی برای سرکوب خونین جنبش  و دستگیری و قتل عام و کشتار و شکنجه و تجاوز را برای حاکمان جنایتکار فراهم سازد.از طرفی دیگر ، ما شاهد اجرای زیرکانه و سیاست همیشگی  تفرقه ،توسط اتاقهای فکر رژیم جنایتکار با هدایت  مزدوران اپوزسیون نما ، که توسط  رهبران خودخوانده و منشور نویسان و موج سواران انقلاب  اجرایی گشت را تجربه کرده و شاهد  اثرات مخرب ان هستیم. 
 حمایتهای مادی و معنوی  تمامی دولتها و سازمانهای منشعب ان از جمله سازمان دول و نهادهای حقوق بشری از رژِیم  در حال فروپاشی  توانست  برای عبور از بحرانهای عمیق ایجاد شده رژیم جنایتکار را نجات دهد. 
 رژیم متزلزل و در حال فروپاشی که  توسط جنبش انقلابی سراسری گشته ، میرفت که با مقاومت قهرمانانه و انقلابی مبارزان  قهرمان به مرحله سرنگونی برسد ، توسط همین حمایتهای پنهان و اکنون اشکار گشته ، بدون هیچ اعتراضی در بعد جهانی توسط بشر میلیاردی و افکار عمومی ان ،هم اکنون بشدت ادامه دارد. ازادی ننگین تروریستهای صادراتی وازادی سرمایه های بلوکه شده توسط تحریمها و بازگشت به توافقهای منطقه ای و جهانی برای عبور از بحران  ، ماهیت ننگین این سیاستها را بخوبی اشکار کرده است.   به باور ما ، حمایتهای مالی و معنوی ننگین  تمامی دولتهای منطقه و جهان که بدستور رهبران واقعی نظام جهانی سرمایه  عملی گشته ،با هدف   حفظ نظام جنایتکار و حاکمیت متمرکز و وابسته و بحران زده و متزلزل ،به هر قیمت است .
این سیاستهای کثیف جهانی ، اهدف مشخص از اجرای این سیاستها در شکل متحد ان توسط همه دولتها و ارگانها
1-شکست دادن جنبش انقلاب    2- حفظ نظم موجود جهانی در حفظ حاکمیت ننگین و متمرکز دولت وابسته و تداوم سیاستهای مخرب جنگ افروزی در منطقه و جهان   3-   حفظ منافع استعماری در غارت امپریالیستی    4-  ایجاد موانع جدی برای عدم گسترش جنبش انقلابی بعنوان بزرگترین خطر نابودی نظم نظام جهانی سرمایه است
بر این اساس،  با شناخت دقیق این منافع ، دشمنان این انقلاب در ماهیت کلی و در سطح جهانی، تنها مزدوران کارگزاری انان یعنی حاکمان جنایتکار اسلامی نبوده و نیست بلکه ،کل نظام سرمایه ، علیه جنبش انقلابی در یک جبهه متحد و قدرتمند ، خواهان نابودی کامل جنبش انقلابی با این مشخصات فلسفه و باورمندی و راهکار مدرن ان هستند.  زیرا که فلسفه انقلاب زن زندگی ازادی ،در ماهیت ذاتی خود عملا اغازگر یک جنبش جهانیست .
بنابراین بر اساس درک از ضرورت تاریخی و در تحلیل این سیاستهای منطقه ای و جهانی و برای حفظ و تداوم و کسب پیروزی  جنبش انقلابی ، میبایست بصورت فوری و با اقدامات عملی و با تغییر تاکتیک مبارزه و برای دامن زدن به شعله انقلاب این فراخوان و این راهکار و طرح  فوری انقلابی را مطرح میکردیم. 
هم وطنان مبارز در داخل و خارج از کشور ، ما نیروهای پیشگام بر اساس دانش مبارزاتی  برگرفته از تاریخ شکست جنبشهای انقلابی  قرن گذشته خصوصا شکست جنبش انقلابی 57  با انجام توطئه مشترک همه قدرتهای جهانی با  ساخت انقلاب اسلانی   و  با ارزیابی از سیاستهای منطقه ای و جهانی معتقدیم،  ذات فلسفه انقلابی ما بخودی خود علیه سیستم جهانی سلطه گری  سرمایه است .زیرا که خواهان برچیدن نهاد سلطه گری ان در اشکال دولتهای متمرکز استوار گشته است .   ما پیشگامان انقلاب اگاهانه و بر اساس برنامه تدوین شده از ابتدای نگاشتن رمز رموز انقلاب بر سر در، قبر نکو نام قهرمانمان ، ژینا امینی ،یعنی شعار و فلسفه  زن زندگی ازادی ، بر این باور هستیم که ، برای نجات انقلاب مشترک و عبور به مرحله سرنگونی انقلابی و کسب ازادی کامل ، بر اساس درک ضرورت تاریخی کنونی ،میبایست  انقلاب    به مرحله نهایی و  قهرامیز خود وارد گردد .
 این فراخوان مشترک توسط مسئولین همه هسته های مقاومت و انقلاب و بر اساس نیاز به کسب مجدد اتحاد مبارزاتی  همه مبارزان در داخل و خارج از کشور و برای تحرک دادن به جنبش انقلاب و برای کسب و تضمین پیروزی ان  و بر اساس ضرورت انقلابی برای شکست دادن توطئه های جهانی صادر میگردد.  
مفاد این فراخوان مشترک،  بعد از انجام سمینارهای گوناگون  برگزار شده توسط شوراهای حمایت و هماهنگی از جنبش انقلابی  و بر اساس رای اکثریت قاطع همه اعضا و مسئولین هسته های انقلابی ذکر شده ، صادر میگردد .هدف دیگر  ما ، تکثیر سازمانیابی انقلابی و گسترده کردن جنبش انقلابی با این شعار تاکتیکی  وراهکار مشخصمان برای رسیدن به یک باور و امید و هدف مشترک است  
شعار واحدمان در این مرحله اینچنین تصویب گشته است 
               (( متحد برای ازادی فوری همه زندانیان سیاسی  همزمان و همگام برای تسخیر زندانها و سفارتخانه ها و اغاز اعتصابات سراسری در سالگرد جنبش انقلاب  ))  
ما از همه شما را برای شرکت مستقیم و عملی برای پیوستن عملی  به جبهه انقلاب دعوت مینماییم.
هدف ما در مرحله فعلی ،امادگی و سازماندهی فوری انقلابی، با هدف  تسخیر دو زندان از صدها زندان در سرزمینمان و ازادی بخشی از زندانیان سیاسی در یکی از روزهای اولین هفته های سالگرد انقلابمان و آغاز موج اعتصابات سراسری است .ما باور داریم که تنها یک روش برای پیروزی انقلابمان در مرحله سرنگونی میسر است و ان تجدید و کسب سراسری  اتحاد مبارزاتی بر اساس یک تاکتیک و یک هدف مشخص انجام شدنی خواهد بود . نیروهای انقلابی  در شکل فردی و گروهی  که خواهان پیوستن به جبهه انقلاب هستند میبایست ابتدا با هر توان مبارزاتی،  خود را سازماندهی کرده و  سپس در وقت موعود اعلام شده   با هدف تسخیر دو زندان  در داخل و تسخیر چند سفارتخانه در خارج و اغاز اعتصابات سراسری به ما بپیوندند.
 (لازم به ذکر است که زمان و مکان هر یک از زندانهای مورد نظر در دو شهر مورد نظرمان در یکی از روزهای اول سالگرد انقلابمان در پلاتفرمهای مشخص  اعلام خواهد شد) 
ما اعلام میکنیم که همه  نیروهای پیشگام منسجم و اینک متحد و مسلح ، اماده دفاع مسلحانه از صدها هزار و حتی میلیونها انسان هم وطنی خواهد بود که  بر اساس وظیفه  دفاع از شرافت انسانیت انسان و ندای وجدان  خود برای ازادی قهرمانان زندانی به جبهه انقلابی  خواهند پیوست ،خواهد بود.
 هم وطنان بیوطن شده اما مبارز در خارج از کشور ، شما نیز میتوانید با  شرکت مستقیم  و غیر مستقیم در جنبش انقلابی شرکت کنید.  برای تسخیر سفارتخانه ها و یا برای حمایت از انقلابیون و اعتصابیون  ،میتوانید  هسته های شورایی انقلابی خود را تاسیس و سازماندهی و راهبری  کرده و  به جبهه انقلاب بپیوندید.شما میتوانید  با ایجاد صندوقهای حمایت مادی از اعتصابات و یا  ایجاد صندوقهای حمایت از خانواده های قربانیان و زندانیان سیاسی  عملا به جنبش انقلابی بپیوندید.
  ما باورمندیم که بر اساس این طرح و با هدف  تسخیر  دو زندان  ، در دو شهر مشخص و رهایی بخشی از  زندانیان سیاسی،  میتوانیم با ساختن این الگوی مبارزاتی بعنوان یک راهکار عمل مبارزاتی ،نهال امید را در دل میلیونها انسان گروگان در زندانی به بزرگی ایران را کاشته و انان را هم رزم و  متحد کنیم تا به جبهه انقلاب  و برای سرنگونی کامل و کسب ازادی و برابری کامل و عدالت اجتماعی بپیوندد .شرط لازم چنین همبستگی انقلابی در شکل میلیونی علاوه بر ساخت امید، رسیدن به یک باور مشترک است . لذا بر اساس درک وظیفه  انسانیمان در جهت انجام مبارزه واقعی ، میبایست از  بازتکرار  اشکال مبارزه پوچ و بیثمر در شکل شعار و التماس از بیشرفان حاکم در دولتها  و اولویت دادن به مبارزه مجازی بجای مبارزه واقعی و  یا با تقدس دهی به باورها و پرچمها  و رهبران خود خوانده  و با پرهیز از هرگونه سیاستهای تفرقه انگیز  خودداری کرده و دست به عمل انقلابی بزنیم.
اکنون  برای رسیدن به باور مشترک  همه مبارزین در داخل و خارج از کشور، ما مانیفست و  فلسفه انقلاب زن زندگی ازادی را بهمراه این فراخوان  انتشار میدهیم  تا به باور مشترک برای عملی کردن این راهکار مشخص در مبارزه مشترک  ، علیه دشمن مشترک برسیم .
لذا  ما از همه نیروهای مبارز درخواست میکنیم در ماههای باقی مانده به وقت موعود این فراخوان ،  بعداز اعلام  امادگی برای شرکت در نبرد نهایی ، این فراخوان مشترک  و متن  مانیفست انقلابمان را برای شکستن سد سانسور رسانه ای در انحصار ، در همه رسانه های خود به اشتراک بگذارید .ما نیاز فوری به تکثیر سازمانهای همسو و همشکل  با هسته های انقلابی و سازمانهای  پیشگام داریم.
از طرف همه  هسته های انقلابی و متحد ، از دل جنبش  دانشجویان و زنان  و کارگران  مبارز و مبارزین دئموکرات  از دل جنبش برابری خواهانه ملتهای  تحت ستم و مبارزین مستقل برگرفته از همه دگراندیشان و ازادیخواهان  و بیکاران و کارگران و دانشجویان اخراجی ، خطاب به همه ازادیخواهان مبارز و  هموطنانمان  در سرزمین اشغالی  و جهان.
                زنده باد انقلاب زن زندگی ازادی .   متحد پیش بسوی تسخیر زندانها و سفارتخانه ها ، برای ازادی زندانیان سیاسی قهرمان . مقاومت پیروزیست. 
                                                                                              سازماندهی تضمین پیروزیست.
انتشار از طرف شورای حمایت از انقلاب زن زندگی آزادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر