۱۴۰۲ تیر ۹, جمعه

 در این جهان پرآشوب وفاجعه بار

هر کسی فرزندآوری کند، نادانسته دست به جنایت زده استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر