۱۴۰۲ دی ۱۶, شنبه

 سخن گفتن الله

از زبان ولی فقیه! 


فیروز نجومی
سخنرانی اخیر آخوند خامنه ای در دیدار با خانواده حاج قاسم سلیمانی، سردار ولایت فقیه، مبنی بر سخنانی که خدا بزبان او بیان کرده است، واکنش ها و تعبیرات و تفسرهای بسیاری را بر انگیجت، چنانکه گویی ادعایی ست نو و تازه، ادعای خدایی کردن آخوند خامنه ای. چه بیش از سی سال است که آخوند خامنه ای این ادعا را، اگر نه صریح ولی باشکال گوناگون بر فراز منبر و در خطبه ها ایراد کرده است. اما، کمتر کسی بدان توجه کرده است. در واقع، آخوند خامنه ای نه تنها در گفتمان بلکه در رفتار، احساس خدایی میکند. چرا نکند، آیا هست کسی در کنار او که تف لیس نباشد که بتواند واداراش کند که پاهای خود را بر روی زمین بگذارد؟

 

شاید روزی یکی از عجایب شناخته شود که در قرن بیست و یکم، کشور ما بقرون وسطی اروپا و یا بدوران ظهور اسلام و پیامبر و خلفای راشدین بازگشت نموده و جامعه را پیوسته بدان سوی سوق میدهد. ادعای خدایی آخوند خامنه ای را باید هشدار ولایت فقیه به جنبشی دانست رهایی بخش، جنبش زن زندگی آزادی که در ستیز و خصومت آشتی ناپذیر است با حکومت دین برهبری قشر مفتخوار جامعه، قشر آخوندی.


بعبارت دیگر، ادعای خدایی آخوند خامنه ای، از این واقعیت بر میخیزد که  تاج و تخت ولایت درنتیجه تضاد و تناقضهای درونی، درمعرض خطر انقراض قرار گرفته است، واقعه ای که فقط دیر یا زود دارد. این بدان معناست، که حکومت دین برهبری قشر آخوند بر خاسته از حوزه های علمیه، باین واقعیت واقف گردیده اند، همچنانکه حکومت دین در قرون وسطی با ظهور عقل و خرد انسان و سپس نوع بشر بعنوان یک موجود آزاد و خود مختار، روی باضمحلال نهاد و از ساختار قدرت بیرون رانده شد. حکومت اسلامی هم در جامعه ای کهن و با فرهنگی بر ساخته از سه نیک، کردار و گفتار و اندیشه نیک، روی اگر نه به انفجار، بی تردید، روی بسوی انقراض دارد. چرا که جنبش رهایی بخش زن زندگی آزادی، ناقوس فرا رسیدن دوران رنسانس و روشنگرایی را همزمان بصدا در آورده است.


مارکس بر آن باور است که تاریخ بشر، تاریخ مبارزات طبقاتی ست. اما، در قرن بیست و یکم، معلوم نیست که جامعه ما در تبعیت از چه قانونی ست که اگر هم عزم پیشروی کند یا درجا میزند ویا بگذشته بازگشت میکند. بدین ترتیب میتوان، خارج از قانون مارکسیستی، تاریخ جامعه ما را تاریخ مبارزه نیروی روشنایی با سلطه تاریکی برساخته دست متولیان دین درحوزه های علمیه قم دانست. در شرایط کنونی، روشن است که تضادها و منافع طبقاتی، حرفه ای و صنفی، همه باید در خدمت رهایی از بند شریعت اسلامی و پیوستتن بیک وحدت بزرگ در برگیرنده اقشارگوناگون اجتماعی بیک نیروی عظیم و شگفت آور تبدیل شوند. چه آزادی و رهایی انسان، از احکام الهی در عالم اجتماعی، باید همگان را برغم اختلاف منافع و دارا بودن تعهدهای گونا گون، بهم پیوند زده و رهایی از خرافه اندیشی و جزم گرایی و رهایی از قواعد و مقرارات اسارتبار شریعت اسلامی را در خدمت تسلیم و اطاعت و فرمانبری با چشمهای بسته، در آغوش کشیده و آزاد زیست.


انچه که آمد، در خدمت این مطب بیان گردید، که آنچه از زبان آخوند خامنه ای بیان گردیده است چیزی نیست مگر یکبار دیگر بر افراختن پرچم دین، گویی که هنوز در اوهام پیروزی، در دورانی نه چندان دور میگذراند. پس از گذشت 44 سال حکومت دین، نمیتواند به تاریکی ای که در آن فرو رفته است، براحتی خروج یابد.


وقتی آخوند خامنه ای ادعا میکند که خدا از زبان او سخن میگوید، هرگزفکر نمیکئد سخنی بسی حیرت انگیز بزبان آورده است، چرا که او بیش از سی سال است که این گونه وقایع را تجربه کرده است و بارها باشکال و زبانهای گوناگون ادعای خدایی کرده است. بیانات ولی فقیه را باید کوششی خواند در اعلام این یاد آوری که این حکومت ماهیتا حکومتی ست دینی ، چنانکه ادعایی، همچون ادعای خدایی، امری است ساده و شفاف و هرگز تعجب الله پرستان را برنیانگیرد. آیا تا کنون واکنش منفی جمعی را شنیده و یا    دیده اید نسبت باظهاراتی که آخوند خامنه ای در طی آن خود را خدا خوانده است؟ که در واقع چیزی نیست جز بیان واقعیت، مگر بجز ولایت فقیه وارث معصومیت پیامبر و امامان هم هست فقیه یا آخوند دیگری؟ چه باک اگر خدای رب العالمین از دهان آخوند خامنه ای سخن گوید، چون چه کسی بجز او معصومیت پیامبر را بارث برده است. مگر آخوند خامنه ای بعنوان یک معصوم هرگز میتواند مرتک خطایی بشود؟ اما، نهایتا، ولی فقیه میخواست که خاطر نشان کند که اگر در فکر براندازی حکومت آخوندی هستی، باید اول بسرنگونی دین همت بگماری

 

به بیان دگری، زمان آن فرا رسیده است که معترضین و مخالفنین بپذیرند که نمیتوانند پدیده دین و نفوذ ان در ذهن جامعه را نادیده انگاشت و آنرا همچنان از نقد و نفی مصون بدانیم. جنبش رهایی بخش زن زندگی آزادی هرگز به پیروزی نرسد، اگر مفاهیمی همچون الله و اصرار بر یکتایی و یگانگی آن، از نزدیک مورد نقد قرار نگیرند، چه تعجب اگر همچنان خدائی از زبان آخوند خامنه ای و یا هر آخوند دیگری سخن بگوید. 


فیروز نجومی

firoz nodjomi

https://firoznodjomi.blogspot.com

fmonjem@gmail.com


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر