۱۴۰۰ مرداد ۶, چهارشنبه

 تیک تیک ساعت به جمھوری اسلامی چه گوید؟ 

کورش زعیم
تازیان بر ما تاختند و کشتند و سر بریدند و شکم دریدند و سوزاندند و تجاور کردند و برده گرفتند، ولی سرانجام جذب دانش و فرھنگ ایرانی شدند و امروز مردمشان بسوی آزادی و رفاه پیش می روند. مغولان کشتند و زنده سوزاندند و غارت کردند، ولی سرانجام در فرھنگ و زبان و دانش ایرانی آمیختند و حتی زبان و فرھنگ ما را ترویج کردند و اکنون کشوری باسواد و پیشرو دارند.
شما، که خود را جمھوری اسلامی می خوانید، با بیش از چھار دھه کشتن و سوزاندن و زندان و تجاوز و غارت ھنوز به فرھنگ ایرانی نگراییده اید. شما که بایستی از ملتی فرھیخته، راستگو و درستکار با فرھنگ چندین ھزار ساله برخاسته باشید از تازیان و مغولان سدھا سال گذشته بی سوادتر و سنگدل تر و غارتگرتر ھستید. شما نسل پیشین ما را کشتید و با مصادره ھا غارت کردید و با حکومت وحشت خود نخبگان را گریزاندید؛ و ھنوز پس از چھار دھه غارت می کنید و زندانی و شکنجه و اعدام میکنید و به گلوله می بندید. مرزی برای شھوت کشتن و ثروت و قدرت خود قایل نیستید. حتی نسل ھای آینده ما را ھم از کودکی بجای راستی و درستی و دانش و افتخار گذشته کھن، دروغ و نفرت و خرافات و تزویر و کُشتن و آیین مرگ می آموزانید تا میھن ما ھرگز خود را باز نیابد. شما کیستید که تا کنون ھمانند شما را ندیده و نخوانده و نشناخته بودیم؟ شما چه موجوداتی ھستید و از کجا آمده اید و چگونه بیگانگان توانسته اند شما را بر ما و بر سرنوشت یک ملت بزرگ فرھنگی با تاریخی کھن و افتخارآمیز چیره گردانند؟ ھمه نظام ھای سیاسی فاسد، در ھمه شئون زندگی کشور فاجعه به بار می آورند؛ کارنامه شما در میھن ما بدترین است. تن بیگناه در سینما رکس آبادان ورود خود را به صحنه سیاسی ایران 400شما با آتش زدن و سوزاندن اعلان کردید. سوزاندن ساختمان پلاسکو را که شماری از ھم میھنان ما را ذغال کرد، و سوزاندن کشتی سانچی که ھمه سرنشینان آن را سوزاند و خودسوزی ده ھا ھم میھن ناامید و مستاصل و موارد مشابه در کارنامه شما زیاد وجود دارد. کودکان ما را در شین آباد سوزاندید، کودکان ما را در زاھدان سوزاندید، ھمه بخاطر اینکه بودجه ساخت و تجھیز مدارس را دزدیده بودید. دختران ما را در اصفھان با اسید سوزاندید و آنان را از زیبایی و زندگی سالم محروم و زندگیشان را جھنم کردید؛ و آمر آن ھنوز مشغول روزه خوانی و تھدید مسافر بیگناه را ذغال کردید.176مردم است. ھواپیمای مسافری را با موشک زدید و شما حاکمیت خود را با اعدام بھترین شخصیت ھای مدیریتی، سیاسی، اقتصادی و فرھنگی، و بھترین و اعدام ھای آشکار و پنھان بیش 60فرماندھان ارتش نیرومند ملی ما آغاز کردید. شما با نسل کشی دھه از سد ھزار از جوانان دانش آموخته و میھن پرست و فرھیختگان ما میخ خود را کوبیدید، ترس را در دل جامعه نشاندید تا حاکمیت خود را تثبیت کنید. افزون بر سقوط اتوبوس ھای حامل دانش آموزان، استادان و دانشجویان نخبه دانشگاھی به دره در دھه ھفتاد و ھشتاد، و نیز نخبه ھا و نوابغ دیگر در تصادم ھای برنامه ریخته شده که از دست داده ایم قابل شمارش نیست. سقوط ھواپیمای آی تی یاسوج حامل استادان محیط زیست که ھمگی را کشت و خیال خیانتکاران در مسند قدرت را راحت کرد. سالی چند سد اعدام ، دومین پس از چین با جمعیت یک و نیم میلیاردی، ھمه مشکوک به بودن واسطه ھا یا آگاھان به فساد شما آقایان بوده اند. در جنگ تحمیلی دھھا ھزار از فرزندان ما را در حمله ھای احمقانه، مانند کربلای چھار، به کشتن دادید؛ با شش سال تداوم بیھوده و خیانتکارانه جنگ پس از پیروزی ارتش ملی ایران و نجات کشور در خرمشھر، جان سدھا ھزار بیشتر ایرانی را گرفتید. بالاترین آمار جھان در تلفات جاده ای بعلت بی لیاقتی، بیسوادی و فساد مسئولان و دزدیدن بودجه تعمیر و نگھداری راه ھا و زیرساخت ھا. داستان مسخره ھواپیماسازی با در اصفھان که با سقوط چند فروند، سدھا ھم میھن ما را به کشتن دادید، 140خط تولید اسقاطی آنتونوف ولی جیب خود را پرپول کردید. نسل ماھی خاویار را در دریای کاسپین برانداختید. نسل ماھی خلیج پارس را به چین فروختید و ھزاران ماھیگیر ایرانی را به خاک سیاه نشاندید. خاک گرانبھای جزیره ھرمز را به بیگانگان فروختید تا آنھا با آن رنگ و دارو و مواد گرانبھا بسازند و صدھا برابر قیمت به ما پس بفروشند. حتی از ماسه ھای چندین ھزار ساله کنار دریای ما نگذشتید و به بیگانگان فروختید. ده ھا میلیون ھکتار از جنگل ھای ھزاران ساله ما را که ھوای کشور را تامین می کرد سوزاندید تا ذغال آنھا را به بازار بدھید و زمین آن را بفروشید یا ساختمانسازی کنید. صدھا سد ساختید که به یک دھم آنھا ھم نیاز نداشتیم، فقط برای دزدیدن از بودجه ای که دولت تامین می کرد. دھھا لوله بزرگ و کانال ھای انتقال آب غیرقانونی با بودجه کشور ساختید که آب کشاورزان و شھروندان ایران را به ھمسایگان بفروشید و پولش را به جیب زنید یا به استان ھای دیگر برای کاربردھایی که سود شخصی داشت؛ در نتیجه چندین استان را تشنه کردید و کشتزارھا و نخلستان ھا و باغ ھا و دامداری ھای آنھا را نابود کردید و زندگی میلیونھا ایرانی را به فقر و فلاکت دچار کردید. بانکھا را با اختلاس از سپرده ھای مردم تھی کردید و به ورشکستی رساندید و سدھا ھزار خانواده را فقیر کردید. صندوق ھای ذخیره بازنشستگی و بیمه ھای درمانی و بیمه عمر را غارت و تھی کردید. کارخانه ھای بزرگ و معروف کشور را به آقازاده ھای بیسواد و بی لیاقت و فاسد سپردید تا با حرص و طمع آنھا را غارت کنند و به ورشکستگی برسانند؛ و با قاچاق کالاھای مشابه از دھھا مبادی ورودی دریایی و خشکی، اشتغال و اقتصاد را به نابودی کشاندید. میلیونھا پیر و جوان کشور را با قاچاق و پخش مواد مخدر آلوده و بیمار کردید. پول و طلای کشور را بجای ساختن مدرسه برای کودکانمان تا مجبور نباشند در کپر و طویله و زیر درخت درس بخوانند و با پای برھنه راه بروند، در کشوری دیگر ھزینه طلاپوش کردن آرامگاه ھا و بقاع امامان کردید و بخش عمده آنرا به جیب زدید. دختران ما را بخاطر حجاب و پوشش ناخواسته به زندان می اندازید و فرزندان خودتان با پولھای دزدیده شده از ملت در کشورھای آزاد به فساد و قمار و زندگی ولنگ و باز اشرافی مشغول می شوند. پولھایی که می توانست این کشور را پیشرفته ترین و مرفه ترین در منطقه کند. اکنون کشور ما که شما چھار دھه پیش اشغال کردید، از دومین کشور صنعتی و مرفه آسیا به سومین جھان در شاخص فقر و فلاکت رسیده است. ھر کس اعتراض کند جایش در زندان است. ھر کس واسطه غارتگری یا قاچاق شما یا شاھد ، نمونه ھایی از سرشت شماست.1400 و اکنون در 98 و 96 ،88 ، 78جنایت ھای شما باشد یا از آن آگاه شود، سرنوشتش اعدام است. قتل عام مردم معترض در سالھای اکنون می خواھید کشور را به چین بفروشید، چین به شما پول نخواھد داد که بدزدید. چین می آید تا بخشی از میھن ما را در تصرف بگیرد. چین در ماھیگیری خلیج پارس نشان داد که کشورھا را غارت میکند. چین ساخت بزرگراه شمال را تمام نکرد و طرح گاز پارس جنوبی را نیمه کاره گذاشت. چین میداند که با رشوه ھای کلانی که می گیرید علیه آنھا شکایت نخواھید کرد. چین می داند که شما در ایران آینده ای ندارید و می داند که نباید پولی به دست شما بدھد. روسیه ھم به شما پول نخواھد داد. روسیه بیش از ھمه شما را می شناسد و می داند که ایران جای ھمیشگی شما نیست. ده ھا میلیارد دلار از شما گرفت برای راه اندازی نیروگاه ھای اتمی و به گفته پوتین، "آنھا یک مشت احمق ھستند. میلیارد ھا ازشان گرفتیم و ھیچ چیز ندادیم". سیستم دفاعی اس- را به شما فروختند پولش را ھم گرفتند ولی راه اندازی کامل نکردند. ھمزمان به ترکیه و عربستان اس-300 دارند. ھیچ کشور در جھان به شما اعتماد 500 دادند و فوری راه اندازی کردند، در حالیکه خودشان اس-400 ندارد، زیرا میدانند شما ھیچ دلبستگی به این کشور ندارید. صدھا سد می سازید ھمه در جای عوضی. پرآب ترین رودخانه کشور را که شور و کشاورزی منطقه را نابود کردید، تونل می سازید فرومی ریزد و دھھا تن را می کشد، راه می سازید فرو می ریزد و اتوبوس را با دھھا سالگی با قاچاق و با مواد مخدر 11 میلیون از ھم میھنان ما را تا سن 7تن به کام خود می برد، دستکم میلیون کودک ھم دچار نارسایی روانی شده اند. 4معتاد کرده اید. به گفته وزیرتان شما منفور ترین حکومت تاریخ ایران به شمار خواھید آمد، زیرا اکثریت نزدیک به اتفاق مردم ما از شما نفرت دارند. تیک تیک ساعت را بشنوید. ما چند با به شما ھشدار داریم که چه خواھد شد و ھر بار ھمان شد. واپسین بخت نجات شما پذیرش طرح انتقال قدرت مسالمت آمیز پیشنھادی ماست، تا دیر نشده بپذیرید، یا ادامه بدھید و سرنوشت تلخ خود را درآغوش بگیرید. کورش زعیم، ھموند جبھه ملی ایران-شورای ششم خ 1400 تیر 30تھران،

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر