۱۳۹۹ تیر ۳, سه‌شنبه

فراخوان 
درتدارک ایجاد کارزار جهانی دادخواهی ومبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران


هموطنان عزیز
کنشگران، شخصیت ها و گروه های سیاسی، مدنی وحقوق بشری ایرانی!
 وجدان های بیدار ومردم آزادۀ در سراسرجهان!

بیش از 4 دهه است که شاهد نقض آشکار و مستمر حقوق بشر و شکنجه و کشتارمخالفان سیاسی و عقیدتی و دگراندیشان درایران هستیم. بیش از 4 دهه است که زندان های حکومت اسلامی، قتلگاه ده ها هزارتن از مخالفان سیاسی و عقیدتی رژیم اسلامی و دگراندیشان سرزمین مان به عنوان آئینه تمام نمای رژیم جهل و جنون و جنایت در برابر دیده گانمان قرار دارد.
متاسفانه دراین 4 دهه، ما اپوزیسیون حکومت اسلامی در خارج کشور، بعلت پراکندگی نتوانسته ایم امر دادخواهی و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی را به پیش ببریم و به صدائی واحد، قدرتمند واثربخش درصحنه بین المللی تبدیل کنیم، و نتوانستیم از پشتیبانی افکارعمومی جهانی برخوردارگردیم  و حکومت اسلامی را از ادامه افکار و رفتار جنایتکارانه اش بازداریم .

هموطنان عزیز
کنشگران، شخصیت ها و تمام گروه های سیاسی،مدنی وحقوق بشری ایرانی!

بیائید پس از 41 سال ، لااقل برای آزادی زنان و مردان ایرانی که به جرم حق گوئی وعدالت خواهی درزندان ها وشکنجه گاه ها به مرگ تدریجی محکوم شده اند و همچنین برای دادخواهی ده ها هزار زن و مرد، پیرو جوان و کودک ایرانی که طی 41 سال گذشته قربانی  حکومت جهل و جنایت شده اند، دست بدست هم بدهیم و کارزاری جهانی برپا سازیم وصدای رسای آنان در دنیا باشیم.
هموطنان آزادیخواه وعدالت جو، شهروندان آزاده ایرانی از هر تبارو قوم و قشرو طبقه،  وپیرو هر دین و باور و عقیده. 
شخصیت های مستقل سیاسی، حقوق بشری، علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی. 
تمام کسانی که هویت وکرامت انسان ایرانی را پایمال شده توسط جمهوری اسلامی می دانید، بیائید به این فراخوان  و دعوت پاسخ مثبت بدهیم و ضمن امضای این فراخوان برای آغاز کاری با برنامه، سازمان یافته و فراگیر تدارک یک نشست و گردهمایی ملی را در راستای یاری رساندن به تحقق خواست های جنبش دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی  فراهم آوریم .

جمعی از کنشگران  داخل وخارج کشور، خانواده های زندانیان سیاسی-عقیدتی 
22 ژوئن 2020
2 تیرماه 1399

sedayeshoma@yahoo.com
morero21@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر