۱۴۰۲ مرداد ۳, سه‌شنبه

جمهوری اسلامی، 

نهال کدورت و نفرت را در میان ما ایرانیان تا بی نهایت کاشته استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر