۱۳۹۸ دی ۱۴, شنبه

آقای محمود دولت آبادی درمرگ قاسم سلیمانی سوگواراست؟!

بهروز ستوده
هرایرانی که دستی درقلم وسری درکتاب دارد آقای محموددولت آبادی را میشناسد و شاید داستان ویا نوشته ای ازاین نویسنده چیره دست را خوانده باشد وشاید شیوائی نگارش او و ترسیم ماهرانه صحنه هائی از درد ورنج مردم ایران را تحسین کرده باشد.
محمود دولت آبادی شخصیت های داستانهای خود را آنچنان با تمام ویژگی ها و جزئیات برای خواننده داستان ترسیم میکندکه گوئی خواننده داستان همراه با آن شخصیت ها زندگی وحرکت میکند. بی تردیدآقای محمود دولت آبادی که دررژیم گذشته به جرم آزادیخواهی و مبارزه با سانسور طعم زندان راهم چشیده است بخوبی میداند که با وقوع غائله انقلاب اسلامی درایران برسراهل قلم وهنر وهنرمندان کشورچه آمد وچه تعداد نویسندگان وشعرا وهنرمندانی که فقط به جرم دگراندیشی به جوخه های اعدام سپرده شدند وچه خیل عظیمی ازآنان از بیم جان راه فرارازکشورو زندگی دردیاری دیگررا درپیش گرفتند؟ با این مقدمه کوتاه کسانی که محمود دولت آبادی را میشناند ازجمله نگارنده این سطور، وقتی اعلام سوگواری ایشان به مناسبت کشته شدن قاسم سلیمانی را درمطبوعات جمهوری اسلامی مشاهده میکنند بی درنگ این سئوال برایشان مطرح میشود که: چرا نویسنده دردآشنای ما به سوگ یک قاتل تروریست نشسته است؟ آیا براستی آقای محمود دولت آبادی نمیداند قاسم سلیمانی فرمانده تشکیلاتی بوده است که مسئول مرگ هزاران زن ومرد وکودک وپیرو جوان در ایران وکشورهای خاورمیانه است؟ 

سوگوارنامه محمود دولت آبادی را بخوانید وببیند که چگونه یکی نویسندگان توانا، میتواند خود را تا سطح سینه زن های ذوب شده درحکومت ولایت فقیه تنزل دهد؟! از آقای دولت آبادی باید سئوال کرد، قاسم سلیمانی این قاتل هزاران ایرانی وعرب را "فرزندشایسته ایران" خواندن آیا بی حرمتی وتوهین به مردم ایران نیست؟ شایستگی قاسم سلیمانی درچه بوده است آقای دولت آبادی که شما شخصا دورادوراین آدمکش را دوست میداشتید؟! 

آیا براستی شما درسیاست اینقدرساده اندیش وزودباورهستید که تبلیغات و عوامفریبی های حکومتیان را حقیقت پنداشته و فکر میکنید که سپاه قدس وقاسم سلیمانی مرزهای ایران را دربرابر داعش حفظ کرده اند؟! زهی تعجب که نویسنده رمان دلنشین کلیدرعوامفریبی امام های نمازهای جمعه را تکرارمیکند وخود را تا سطح قلم بدستان جمهوری اسلامی پائین آورده است! آقای محمود دولت آبادی شما چگونه میتوانید درچشم کانون نویسندگان ایران که دهها تن ازاعضای آن بدست عوامل قاسم سلیمانی اعدام وترورشدند نگاه کنید، چگونه میتوانید ستایش گرقاتلان پوینده ها ومختاری ها و سیرجانی ها و سلطان پورها باشید؟! در فرهنگ شما این است حفظ حرمت قلم وصاحبان قلم دراین مرز وبوم؟! 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر