۱۴۰۱ آبان ۱۸, چهارشنبه

 برای نجات جان جوانان ونوجوانان ربوده شده به اقدام فوری وجهانی نیازاست. 


بهروزستوده 

سران سه قوه جنایتکارحکومت اسلامی که هرسه نفردست نشانده رهبرجلاد ودرمانده اند دربرابرقدرت بپاخاسته انقلاب شکوهمند زن زندگی آزادی وحشت زده شده و برای به تعویق انداختن مرگ زودآیندخویش علاوه بر کشتاروسرکوب های خیابانی وکودک کشی اینک درراستای سیاست تشدید ایجادرعب ووحشت درجامعه، طبق معمول شکنجه واعدام جوانان دستگیروربوده شده را دردستورکارخودقرارداده اند!

چندروزپیش سران سه قوه که هرسه متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت اندودرآینده ای نه چندان دوردریک دادگاه بین المللی محاکمه خواهندشد درجلسه مشترکی بر"سرعت بخشیدن محاکمه ومجازات متهمان وقایع اخیرتأکیدداشته اند"! مکمل جلسه سران جنایتکارسه قوه، نمایندگان طویله اسلامی نیزدرنامه ای ازغلامحسین اژه ای رئیس قوه قضائی یعنی همان مردک وحشی که عادت دارد گوش متهم را گازبگیرید، قنداق بطرف متهم پرتاب کندوسوت بلبلی بزند ازاین آخوندوحشی خواسته اندتا با حکم اعدام برخی ازجوانان معترض موافقت کند! بدین ترتیب خامنه ای و نوکران گوش بفرمان اونجات حکومت خویش را فقط درسرکوب انقلاب زن زندگی آزادی درخیابانها وصدورحکم اعدام وزندانهای دراز مدت برای جوانانی که به اسارت نیروهای سرکوبگردرآمده اند جستجومیکنند. 

بدنبال تصمیم خامنه ای و همدستان جنایتکارش مبنی براشدمجازات برای جوانان دلاوری که صدای انقلاب زن زندگی آزادی را جهانگیرکرده اند دستگاه قضائی سرکوبگراسلامی حکم اعدام هنرمند جوان یاسین سیدی را صادرکرد واعلام نمودکه پرونده سهند نورمحمدزاده وچند نفردیگرنیزبه اتهام محاربه واغتشاش درنظم عمومی درجریان است و بزودی احکام صادره درموردآنان اعلام خواهد شد. "محاربه" اتهام بی پایه وغیرقانونی وغیرعرفی است که حکومت نکبت بارآخوندی ازشرع متعفن وضدبشری خود استخراج کرده و طی 44 سال گذشته دههاهزارایرانی آزادیخواه ودگراندیش را با این اتهام به جوخه های اعدام سپرده اند.    

ایرانیان خارج از کشور، نهادها و شخصیت های مدافع حقوق بشردرسرتاسردنیا وصدهاهزارنفری که درهفته های اخیردرکشورها وشهرهای مختلف دنیا به خیابان آمدند ودرپشتیبانی ازانقلاب زن زندگی آزادی تظاهرات وراهپیمائی های بزرگ برپاکردند برای جلوگیری ازاجرای احکام ضدبشری دستگاه قضائی آدمکش حکومت اسلامی لازم است که بسرعت وبا تمام ابزاروامکاناتی که درعرصه بین المللی دردست دارند واردعمل شده واجازه ندهندجانیان حاکم برایران برای زهرچشم گرفتن ازمردم بپاخاسته ایران وبقای حکومت ننگین خود اینگونه گستاخانه ازجوانان بی گناه ایران انتقام گیری کنند. اختصاص دادن یکی از روزهای تظاهرات سراسری درخارج برای نجات جان جوانان دستگیر وربوده شده بی تردید میتواند افکارعمومی جهانیان را بیش از پیش علیه توحش روزافزون خامنه ای ودستیاران جنایتکارش را برانگیزاند. بدیهی است وبه تجربه دیده ایم دولت های اروپائی وامریکائی که سالیان دراز چشمان خودرا برتمام جنایات جمهوری اسلامی ونقض سیستماتیک وروزانه حقوق بشردرایران بسته بودند فقط وفقط با آغازانقلاب شکوهمند زن زندگی آزادی ونمایش قدرت ایرانیان خارج ازکشورمجبورشدندحکومت اسلامی و جنایاتش را محکوم کنند وفشارهائی را برجانیان حاکم برایران وارد سازند. آقای حامد اسماعیلیون ودوستان دادخواه ایشان وشخصیت ها ونهادهائی که در هفته های اخیر دربرپائی تظاهرات بزرگ ایرانیان خارج ازکشور نقش داشته اند خوب است تا دیرنشده درمورد اختصاص یک تظاهرات بزرگ سراسری برای نجات جان جوانان اسیر وآزادی زندانیان سیاسی -عقیدتی بیندیشند و اقدام کنند.   

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر