۱۴۰۱ شهریور ۵, شنبه

 احترام متقابل ورقابتی جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان 

تنها درپرتو جمهوریّت خواهی و حقوق شهروندی مدوّن محقّق می شود

حاکمیّت مستمّرمردم برشورای نظارت بر قانون اساسی

دادگاه عالی قانون اساسی

هالو ـ نامه هالو به شهبانو | MrHalloo - Nameh Halloo Be Shahbanoo - YouTube

حمله عجیب شاعر محبوب و مبارز، به شهبانو فرح پهلوی و طرفداران او!!! - YouTube

مرکز مطالعه و بررسی مکانیزم مهار قدرت 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر