۱۳۹۹ مرداد ۸, چهارشنبه

"جبهه "متحد" معترضین" 
اعتراض به حاکمیت فساد سیستماتیک در جامعه ایرانهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر