۱۳۹۹ مرداد ۵, یکشنبه فراخوان کمیته حمایت از" بیانیه 14 نفر"
صدای جهانی وفراگروهی زندانیان سیاسی-عقیدتی باشیم.مردم شریف وستمدیده ایران،هموطنان آزاده 

بیش ازیکسال پیش، تعدادی اززنان ومردان شجاع وآزاده این سرزمین با انتشار" بیانیه 14 نفر"  وبرافراشتن پرچم "نه به جمهوری اسلامی" در داخل کشور، عامل تمام بدبختی ها، بحران ها و فسادها و ناکارآمدی ها را حکومت اسلامی وشخص خامنه ای معرفی کردند وهشداردادند که:
تنها راه نجات کشورومردم ایران ازشرایط وخیم کنونی، همبستگی واتحاد سراسری وفراگروهی ایرانیان داخل وخارج ازکشوربرای گذرازتمامیت ساختارحکومت اسلامی وقانون اساسی ضدایرانی وضدانسانی آن  وتأسیس حکومتی سکولار- دمکرات وبرآمده ازآرای آزاد مردم ایران، می باشد.  متأسفانه ماموران  خامنه ای  ضربه ی سنگینی به حرکت گروه 14نفرها وارد کردند. اکثر تدوین کنندگان بیانیه را دستگیروتحت شکنجه های جسمی وروانی قراردادند تا آنان را وادار به تسلیم سازند، اما علیرغم فشارهای دستگاه های امنیتی، آنها با مقاومتی ستایش برانگیز و ارسال پیام های افشاگرانه ازدرون زندان و شکنجه گاه ها، به تجدید عهد خود با مردم ایران پرداختند وهمه شهروندان ستمدیده و نیروهای سیاسی ومدنی وحقوق بشری را به اتحاد ومبارزه برای رهایی از شّرجمهوری اسلامی فراخوانده اند. 

هموطنان ستمدیده واسیرحکومت اسلامی! 

کمیته وشبکه های حامی بیانیه 14 نفر با انتشارفراخوانی تمامی نهادها وکنشگران سیاسی وحقوق بشری داخل وخارج ازکشوررا به اتحاد حول دو محور: 1- دفاع ومبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی 2- پشتیبانی ازمبارزات سیاسی، مدنی،صنفی وحقوق بشری داخل کشورفرا خوانده است. دستگیری هزاران نفردرجریان خیزش آبان ماه وصدوراحکام اعدام برای معترضان وهمچنین دستگیری ها وصدوراحکام سنگین برای فعالان سیاسی ومدنی وصنفی در ماه های اخیراین واقعیت را یکباردیگربرهمگان نمایان ساخت که حکومتگران با نزدیک شدن به لحظه سقوط توحش ودرنده خوئی شان نیز دوچندان می گردد، بنابراین کنشگران سیاسی ومدنی وحقوق بشری چاره ای ندارند برای دفاع ازجان کسانی که به اتهام حق گوئی وحق خواهی به اسارت حکومت فاسد درآمده اند دست بدست هم دهند. دور از انتظار نخواهد بود کسانی که درتابستان 67 هزاران زندانی سیاسی را به دارآویختند برای فرونشاندن اعتراض ها ومبارزات اوج گیرنده مردم وایجاد رعب و وحشت درجامعه، یکباردیگر به بهانه ای دست به کشتار زندانیان سیاسی-عقیدتی بزنند. 

کنشگران آزادیخواه وعدالت جوی ایران ! 

خوشبختانه درماه های اخیرشخصیت ها ونهادهای بیشتری ازداخل وخارج ازکشورطرح برپائی یک کارزاردائمی وجهانی برای دادخواهی وآزادی زندانیان سیاسی را به اپوزیسیون جمهوری اسلامی پیشنهاد وازهمگان درخواست کرده اند که علیرغم اختلاف های سیاسی وفکری ومذهبی وقومی برای جهانی کردن فریاد دادخواهی مردم ایران ونجات جان فرزندان این آب وخاک که به اسارت حکومت جمهوری اسلامی درآمده اند دست بدست هم بدهیم واجازه ندهیم یک مٌشت جنایتکارحرفه ای با جان زندانیان سیاسی-عقیدتی بازی کنند.  
کمیته حمایت از بیانیه 14 نفر وشبکه های "نه به جمهوری اسلامی" ضمن پشیبانی کامل ازطرح حرکت ملی وفراگروهی برای ایجاد یک کارزاربزرگ ودائمی جهانی دادخواهی وآزادی تمامی زندانیان سیاسی-عقیدتی، کلیه نیرو وامکانات خودرا برای پیشبرد وموفقیت این کارزارجهانی بکارخواهد گرفت. امیدوارانه انتظارداریم که همه ایرانیان، شخصیت ها وگروه ها ونهادهای سیاسی ومدنی وحقوق بشری، دست اندرکاران رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی درخارج ازکشورصدای زنان ومردان آزاده ای که به اسارت جمهوری اسلامی درآمده اند را بشنوند، زنان و مردانی که انتظارداشته و دارند، و گفته ومی گویند: " صدای ما باشید" . 

26 جولای 2020
5 مرداد 1399

کمیته حمایت از بیانیه 14 کنشگرسیاسی در داخل کشور
حسن اعتمادی، بهروز ستوده، مسعود نقره کار
    

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر