۱۳۹۹ فروردین ۲, شنبه

بااین همه دردورنج، 
عمونوروزدرتک تک خانه های ایرانیان حضوردارد

بهروز ستوده
ازدیرباز،زمانی که تاریخ مشخصی برآن نگاشته نیست، درگستره فلات فرهنگی ایران زمین، درجای جای این حوزه فرهنگی پهناور، نوروز به شکل وشمایلی اما با یک پیام واحدانسانی وجهان شمول، به خانه های مردم این سرزمین ازهرنژادوایل وتباروقبیله ای واردشده وپیام آوربهاروشوروشادی وکاروزندگی بوده است.
درزیبایی وزمینی بودن نوروزوجشن های نوروزی همین بس که گفته شود منشأ وآبشخوراین جشن های زیبا وانسانی، طبیعت ومحیط زیست انسانهابوده است وبرخلاف سایراعیاد با هیچ دین وآئین زمینی وآسمانی پیوندی نداشته وندارد، گرچه درطول تاریخ پرفرازونشیب این سرزمین، حتی قبایل وپیروان خشک اندیش مذاهب چون نتوانسته انداین جشن ها را براندازند، سرانجام دربرابرش وپیام های انسانی اش زانوزده اند، که آخرین نمونه اش تلاش قوم وحشی آخوندهای شیعه دوازده امامی برای براندازی جشن های نوروزی از41سال پیش تا به امروزبوده است که باخفت وخواری همه آن تلاش ها با شکست مواجه شده وجشن های شادی بخش نوروزی پای برجا مانده است تا خاری باشد درچشم حکومت آخوندهای عمامه داروکت شلواری که ستایش گرمرگ اند ودشمن شادی ونشاط وزندگی.

ویروس حکومت مرگ آفرین جمهوری اسلامی با خیل قلزباشان قداره بند واراذل واوباش موتورسواروتیغ بدست اش که ازنخستین روزبقدرت رسیدن درایران برای براندازی جشن های زیبای نوروزی بی وقفه ومذبوحانه تقلا کرده اند، بدون شک امسال وبه هنگام نوروزباستانی، ویروس کورنا را شکرگزارخواهند بودکه موجب کاهش جنب وجوش ها ودیدوبازدیدهای نوروزی شده است،اما دشمنان جشن های نوروزی نمیدانند که عمونوروزاین یادگارماندگارهزاران ساله نیاکان،امسال نیزودراین شرایط سخت وناهنجاری که جمهوری اسلامی برای کشورومردم ایران بوجودآورده است درتک تک خانه های ایرانیان حضوردارد وسرآمدن عمرننگین حکومت"الهی"آخوندهای مرگ آفرین وضدنوروزرا نویدمیدهد. آری عمونوروزبا حضورخود درتک تک خانه ایرانیان به تن های خسته ودلهای شکسته ازجوروستم حکومت دین فروش ولایت فقیه نویدمیدهد که به همت همبستگی ووحدت ملی وتداوم مبارزه ایرانیان آزادیخواه، بزودی خورشید آزادی ایرانزمین ازستیغ البرزسرخواهدزدوشب پرستان سیاه دل را به حجره های خود خواهد راند. 

بهاران ونوروزباستانی وشادی بخش به همه ایرانیان و بویژه به زنان ومردان آزاده ای که در زندانها وشکنجه گاههای جمهوری اسلامی به جرم آزادیخواهی وعدالت جوئی به اسارت حکومت خامنه ای خودکامه درآمده اند خجسته باد. به امید اینکه سال 1399آخرین سال حکومت پلیدجهل وجنایت جمهوری اسلامی باشدومردم ایران نوروز1400را درآزادی وبا رقص وشادی وپایکوبی درمیدانهای آزادی تهران وسایر شهرهای ایران برگزارکنند. بهاران خجسته ونوروزتان پیروزباد.
1 فروردین 1399
20 مارچ 2020

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر