۱۴۰۰ تیر ۲, چهارشنبه

  سقوط دولت استفان لوون در سوئد 

نیم درصد امروز، 100% فردا! 

دکتر نیره انصاری
در ژانویه2021 دولت  قراردادی مشتمل بر73 ماده را با سنترپارتی و لیبرال پارتی منعقد نمود.
 

یکی از آن مواد مربوط به « میزان اجاره بهای امکان مسکونی» است. 

ماده(44) این قرارداد اعلام می دارد:« مالکین ساختمان های نوسازی اختیار افزایش اجاره بهاء را دارند» 

در حال حاضرماده مورد نظر محل مناقشه و اعتراض حزب چپ«ونسترپارتی» گردیده و استدلال این حزب نیز بر این امر استوار است که:« اعطای اختیارات نامحدود به شرکت های خصوصیِ ساختمان سازی برای تعیین میزان اجاره بهاء در مغایرت و تزاحم با وظایف و مسئولیت های دولت است. 

در حقیقت تفسیر استدلال این حزب این گونه است که اقدامات مربوط به تعیین و افزایش اجاره بهاء باید تحت نظارت «مشاورین انجمن مستاجرین» بوده و اجاره بهاء بر مبنای توافق فیمابین مالک و مستاجر صورت پذیرد، بدون دخالت «دولت» 

و استفان لوون نخست وزیر سوئد نیز با پذیرش کلیه مواد این قرارداد بر ریاست دولت باقی ماند. 

پیش شرطهای دموکراسی 

دموکراسی عبارت از آفرینش حداکثر همسویی و توافق از سوی نظام سیاسی میان رضایت مردم و قانون اساسی است. براین أساس مشارکت سیاسیِ گسترده امری ساختاری بشمار می آید. 

دموکراسی در حقیقت یک شیوه‌ی حکومت‌داری است که اساس فلسفی آن را مردم‌سالاری تشکیل داده و دارای ارکان معینی است که به طور مثال می‌توان از برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فکر و اندیشه، آزادی تفکر سیاسی، من‌حیث نمونه، نام برد. در جهان امروز نمونه‌های مختلف نظام‌های دموکراتیک وجود دارند که عوامل مختلف از قبیل سطح سواد جامعه، بینش‌های سیاسی حاکم، نقش قشر روشن‌فکر، آزادی مدنی، تساوی جنسیتی، جایگاه زنان و غیره در تکوین و پویایی آن‌ها تاثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته است. 

مسائل مربوط به انتخابات و تشكيل دادن دولتها، نقش احزاب سياسى در ايجاد اراده عمومى سياسى و تفكر سياسى يك ملت، مسائل مربوط به 

دموكراتيزاسيون ،ناسيوناليزسيون، سكولاريزاسيون، مدرنيزاسيون، پلى‏تيزاسيون واومانيسم در رابطه با أحزاب سياسى مسائل مربوط به رهبران حزب فونكسيونرها، فعالان و غيرفعالان داخل وخارج احزاب سياسى، احزاب سياسى وتشكيلات مربوط به گروههاى اپوزيسيون، ايجاد تعادل سياسى به وسيله احزاب سياسى درجامعه ودر تشكيل دولتها، نقش مهم احزاب سياسى به مثابه حلقه رابط بين تغيير و تكامل اجتماعى وثبات ونظم سيستم جامعه. 

نقش أحزاب سیاسی 

احزاب سیاسی به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدنی نقش بسیار مهمی در نظام های مدرن ایفا می کنندو درشکل دهی به دموکراسی جوامع بسیار موثر می باشند احزاب سیاسی محصول پیشرفت وتکامل جوامع بشری هستند،هر پدیده اجتماعی برای نهادینه شدن نیازمند سازماندهی است، دراین مورد سازماندهی و نهادینه کردن مشار کت سیاسی زیر پوشش احزاب سیاسی قرار میگیرد. 

ابتدا برای درک نقطه حرکت اندیشه ورزی ابتدا ضرورت دارد تا این مکتب فکری فایده باوری و قراءت آن در خصوص سیاست و اخلاق بشناسیم. 

فایده باوری از دو جز مهم تشکیل شده است. «معیار ارزشگذاری مبتنی بر رفاه و اصل نتیجه داریConseqentialality, در کنش راستین. افزون بر این دو مولفه یاد شده، فایده باوری حاوی یک روش یا متد ویژه اندازه‌گیری رفاه در میان گروه‌های اجتماعی نیز است.  چهار نوع استدلال برای تشریح این موضوع  و اینکه چرا و چگونه مشارکت انسان‌ها در نظام سیاسی به رشد شخصیتِ انسانی منجر می شود وجود دارد. 

_ دسته نخست؛ مجموعه عواملی است که در اثر مشارکت سیاسی به تقویت احساس مسئولیت، فعال کردن قوای ذهنی و خود مختاری انسان، تقویت و تحریک او برای بیشتر آموختن و بیشتر دانستن. هم چنین افزایش اعتماد به نفس، انضباط پذیری، وقت شناسی. 

_ نوع دوم؛ از طرح این موضوع تأکید بر اهمیت مشارکت در افزایش و فعال کردن بسیاری از فضایلی است که در زندگی خصوصی انسان منفعل مانده است. در‌واقع تأکید بر عدم مشارکت سیاسی به بطالت و روزمرگیِ زندگی انسان و کاهش تواناییِ آفرینش منجر می‌گردد و بطور کلی موجب زوال اعتماد به نفس و قدرت عمل شهروندان می شود.  

_ نوع سوم مبتنی بر اهمیت مشارکت در تقویت روند روحی و اخلاقی و پختگی انسان هاست. و خصائلی چون خودخواهی، تنگ نظری و گریز از جامعه بندرت می‌تواند بر دیدگاه و رفتار انسان‌هایی غلب شود که به کار جمعی و همگانی اشتغال دارند. به دیگر سخن مشارکت به انسان می‌آموزد که بر منافع فردی خود اصرار و لجاجت بیهوده نورزد و منافع همگانی را مطمح نظر داشته باشد. 

_ چهارمین نوع استدلالِ بر این پایه استوار است که مشارکت ذهن انسان را به منظور به حساب آوردن منافع طرف مقابل برجسته می نماید و در نتیجه به رشد ذهنی، عملی و نظری انسان می انجامد. کشمکش ها و منازعات اجتماعی تأثیر مهمی در حساس شدن و تکامل ذهنی طرفین دعوا دارد. زیرا انسان در صورت عدم برخورد با مقاومت می‌تواند یسادگی به فردی ساده لوح و کوته بین تبدیل شود.  برای نمونه؛« پادشاهانی که در بِستر مقاومت و نبرد و درگیری با دشواری های گوناگون در اوائل حکومت خود روبرو شده اند، بطور عام زمامدارانِ بهتری بوده اند.» در واقع یکی از مهمترین خواص دموکراسی این است که برای پیروزی در آن باید به رقابتِ دموکراتیک و جلب آرای مردم پرداخت. این امر نظام دموکراتیک را در برابر ستیزه گری, Antagonism، نفوذ پذیر می کند. بر این اساس رهبران منتخب دموکراتیک تقریباً در برابر سقوط روحی و اخلاقی از مصونیت برخوردار می گردند  

اکنون اختلاف میان أحزاب در خصوص اجرای ماده (44) این قرارداد و اظهارات نخست وزیر که میزان افزایش اجاره بهاء را نیم درصد اعلام نموده است؛ می باشد. 

 حال آنکه نیم درصد امروز صددرصد فردا خواهد بود! 

براین اساس أحزاب خواستار حذف این ماده هستند که می تواند بر وضعیت اقتصادی مردم و به ویژه قشر دانشجو اثر منفی داشته باشد، همچنین مراحل رای گیری قانونی استعفای نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس امروز (21،6،2021) در پارلمانت مبتنی بر این امر صورت گرفت که  نخست وزیر لایحه «آزادسازی خانه های نوساز را پس بگیرد و یا با اتحادیه مستاجرین وارد مذاکره شود.به انجام گرفت. 

در حقیقت این امر می تواند به سقوط دولت و یک بحران سیاسی در سوئد بدل شود. در این خصوص رادیو سوئد (واحد مرکزی) اعلام نموده است که حزب چپ آمادگی آنرا دارد تا به کمک دموکراتهای سوئد دولت استفان لوفن را سرنگون نماید 

بدین اعتبار و برمبنای آنچه پیش گفته؛ تاریخ (29،6،2021)آخرین روز دفاع نخست وزیر سوئد نسبت به دخالت غیر قانونیِ آزادسازی اجاره بهای خانه های نوساز و در مسائلی که خارج از اختیارات و وظایف و مسئولیت های دولت، در برابر نمایندگان مجلس صورت خواهد گرفت. 

در حقیقت این اقدام حقوقی و سیاسی نتیجه ی استقرار حکومت دموکراتیک، نقش سازنده و برجسته ی احزاب سیاسی و مشارکت حقوقی، سیاسی و اجتماعی است که از منظر رشد و تکامل شخصیت و ارزش های انسانی جایگاه ویژه دارد. 

دموکراسی از آن روی نسبت به دیگر نظام های سیاسی برتر است که امکان رشد انسان ها و حرکت بسوی انسان ایده آل در سپهر آن از هر نظام سیاسی دیگر مهیاتر است. 

یکی از برجسته‌ترین امتیازات دموکراسی رشد و تکامل شخصیت انسانی است و نیز به عنوان ره آورد و برتری دموکراسی مطرح است که مهمترین آن افزایش توانایی انسان‌ها در قضاوتِ انتقادی از خود و دیگران است. به باور این قلم دموکراسی با فراهم کردن میدان مشارکت و نقد به انسان‌ها امکان و نگرش نقد و داوری می دهد. افراد جامعه می آموزند که مورد نقد و داوری دیگران قرار گیرند و این رویکرد تنها در نظام دموکراتیک امکان‌پذیر است. زیرا در جامعه بسته هر گونه نقد و داوری می‌تواند به نزاع و مجادله نامُدارا منجر شود. به این ترتیب به موجب  آزادی سیاسی و دموکراسی یک شرط ضرور برای دستیابی به شرایط پرورش انسان ایده‌آل است. 

بنابر آنچه پیش گفته؛ نگارنده براین باور است که:« دموکراسی محصول قوانین نیست، بل، چیزی است که مردم آن را در شرایط دموکراتیک خلق کرده اند!» 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

22،6،2021 

 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر