۱۳۹۶ تیر ۲۸, چهارشنبه

سخنگوی فارسی زبان نومحافظه کاران

حسن بهگر
آقای تقی زاده مفسر ھمھ کاره و ھمھ جا مھمان، طی مقالھ ای در کیھان لندن با استناد بھ سخنان وزیر امورخارجھ آمریکا مبنی بر حمایت از« تغییر رژیم در ایران» شرح شورانگیزی از ملاقات رضاپھلوی با مک کین داده است: [ نقطھ اوج حضور شاھزاده در کنگره ملاقات او با سناتور جان مک کین ، عضو ارشد سنای آمریکا بود کھ بالاتر از حزب جمھور یخواه، بخشی از «دولت عمیق » و « قدرت نھادینھ » واشنگتن محسوب می شود.] جالب است،
برای او ھم مثل رادیو فردا، ھر کھ بھ جمھوری اسلامی تشری بزند فوراً درجھ می گیرد و «ارشد» می شود. بھ ھر حال این ھمھ مجیز برای مک کین جنگ طلب شرم آور است و شرم آورتر استمداد رضاپھلوی از چنین کسی است. مک کین قھرمان جنگ مفتضح ویتنام است کھ طی آن 5.3 میلیون مردم قربانی بمبارانھای شیمیایی شدند ولی بالاخره آمریکا شکست خورد. او کھ پیشنھاد بمباران عراق را داد، او کھ مشوق جنگ ویرانگرانھ لیبی بود، او کھ مشوق داعش بود و با رھبر داعش ملاقات کرد و مسبب آن ھمھ فجایع در منطقھ شد و بالاخره ھمان کسی کھ از حملھ ھوایی اسراییل علیھ ایران حمایت می کند و در خود آمریکا بیشتر او را آدم غیر معمول توصیف می کنند کھ مورد تنفر بسیاری از محافل جھانی است. تقی زاده این ھمھ سبزی مک کین را پاک کرده و از شاھزاده و طرفدارانش در ایران گفتھ ولی خودش خوب می داند کھ شاھزاده بھ جز امثال مک کین پشتیبان دیگری ندارد بھ ھمین منظور او این توصیھ را می کند: «اگر ‌ عینکھای خود را کھ رنگ کینھ و انتقام از پشت آن ‌ تیرهتر از معمول قابل دیدن است برداریم و بھ مجاھدین آنطور کھ ھستند نگاه کنیم، بجز عیب، در آنھا خوبی ھم ‌میتوان دید.» و سرانجام نتیجھ می گیرد کھ « اھرم غایب در دست ولیعھد سابق ایران سازمان و تدارکات است کھ دقیقا نقطھ قوت مجاھدین بھ شمار ‌میرود.» خلاصھ اینکھ بھ قول معروف، عروس بھ این سیاھی، دوماد بھ این کوتاھی، ھر دو بھ ھم می آیی. توصیھ صاف و پوست کنده تقی زاده این است کھ مجاھدین و ھواداران پھلوی متحد شوند تا جمھوری اسلامی را براندازند کھ ابداً حرف جدیدی نیست. آمریکا سالھاست خیال بھ ھم چسباندن این دو را دارد و سریشمش نمی گیرد. گذشتھ از اینکھ نظر تقی زاده در مورد رضا پھلوی خیال پردازانھ است و مردمی کھ علیھ رژیم ستمکار و وابستھ شاھی قیام کردند تن بھ ادامھ دوباره آن حکومت نخواھند داد؛ مجاھدین نیز بھ سبب ایدئولوژی مذھبی خود جایگاھی ندارند و مردم حاضر نیستند این بار یک حکومت لنینی مذھبی را تجربھ کنند. افزون بر آن جنایات و رفتار ظالمانھ و غیر دموکراتیک این سازمان حتا با اعضای خود و ترورھایش و عملکرد این سازمان بھ عنوان نیروی صدام در ایران و منطقھ بھ حد کافی تنفر و انزجار آفریده است و این سعی و کوشش تقی زاده و اربابانش را باطل می کند. اسم ھر کدام اینھا کافیست مردم را فراری بدھد، دوتایی کھ دیگر غوغا خواھند کرد. توصیھ ھای تقی زاده برای رفع مشکل این است کھ مجاھدین باید پوست بیندازند. حرف ھایش خواندنی است. برای نمونھ در باره ی مریم رجوی می گوید «مریم رجوی در کنار مرد ھا روی صندلی آنقدر جمع و جور ‌مینشیند کھ خدای ناکرده ‌ شانھاش بھ شانھ نامحرم ‌ مککین ساییده نشود.» آقای تقی زاده غافل است کھ اگر مریم رجوی پیراھن دکولتھ بپوشد و با مردھا دست بدھد دیگر سازمانش مذھبی نخواھد ماند و ھویت خود را از دست خواھد داد. حالا این طرف کار کھ درست شد آن طرفش را چھ باید کرد؟ رضا پھلوی ھم نام خانوادگیش را عوض کند بگذارد دیلمقانی کھ مردم بپذیرندش؟ آدم باید ساده باشد کھ فکر کند تقی زاده نظرات خودش را منتشر میکند. او فقط پادوی نومحافظھ کاران است و ھر چھ بگویند میگوید. در توصیھ ھای تقی زاده از عقل و منطق خبری نیست. ولی بالاخره باید جایی توضیح بدھد کھ ھدف از اتحاد این دوجریان چیست. اگر خلاصی از حکومت اسلامی مد نظر است، اتحاد دو گروه مستبد یکی سلطنتی و دیگری مذھبی برای جایگزینی جمھوری اسلامی چقدر می تواند در دل مردم جا باز کند؟ مگر مردم از جان خود سیر شده باشند کھ بھ اتحاد این دوگروه مرتجع وابستھ تن بدھند. طبیعی است چون ارباب ھر دو جریان یکی است تقی زاده کھ برای ھمان ارباب کار می کند باید رل واسطھ را بازی کند تا شاید این دو را با ھم جوش بدھد و در نھایت کشور را بھ مھلکھ ای بیندازد کھ عراق و لیبی و سوریھ در آن گرفتار شده اند. این مأموریت تقی زاده است ولی مردم خواستار وحدت گروه ھای مستقل ملی ھستند تا راه رھایی و رسیدن بھ دموکراسی را ھموار کنند. نقطھ ضعف اصلی طرفداران استبداد دستکم گرفتن مردم است. ھمینجوری است کھ سرشان بھ سنگ میخورد. نوش جانشان. « رضاپھلوی ، مجاھدین خلق و دو اتفاق مرتبط با اینده ایران» . برای خواندن مقالھ بھ لینک زیر اشاره کنید: ----- http://kayhan.london/fa/1396/04/16/%D8%B1%D8%B6%D8%A7- %D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%8C- %D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%88- D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%-%D8%AF%D9%88 %D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر